Главная / Теги: Абуалӣ ибни Сино

Теги: Абуалӣ ибни Сино

Нависанда – Валерий Михайлович Воскобойников

valeri-mixaylov

Валерий Михайлович Воскобойников – нависан- даи бачагон, муаррих ва публисисти машҳури рус якуми апрели соли 1939 дар шаҳри Ленинград (ҳозира Санкт-Петербург), дар хо- надони омузгорон таваллуд ёфта, дар сесолаги шоҳиди саҳнаҳои даҳшатбори муҳо- рибаву муҳосираи шадиди зодгоҳи азизаш гардидааст. Баъди солиёне ҳамон лаҳ- заву саҳнаҳои хотирнишину фаромушнопазири кудаки- ро ба …

Муфассал »

Фарҷоми зиндагии Абуалиӣ ибни Сино

sina-2

Раҳораҳ бародарон сарсониву саргардониҳои худро ба ҳамдигар ҳикоя мекарданд. Маҳмуд аз Бухоро ба Гурганҷ омада, дар роҳи ҷустуҷӯйи Ширин ба дарбори Хоразмшоҳ афтод. Беруни, Ҳаммори табиб ва Аррок аллакай ба роҳи тарафи султон баромада буданд. Одамони вазир Суҳайли ба Маҳмуд гуфтанд, ки Абуалиро дар Ҷурҷон аз дарбори амир Қобус бояд чуст. …

Муфассал »

Зиндагии Абуалии Сино шаҳри Ҳамадон

sino

РУҶӮИ ЧОРУМ Таърихи пайдоиши шаҳри Ҳамадон дар зулмоти ҳазорсолаҳо нопадид мегардад. Ҳамадоние, ки як замон Экботон номида шудани Ҳамадонро медониста бошад, ба қудрат дарёфт мешавад. Шаҳри Экботон пойтахти мамлакати бузурги Мидиён буд. Шоҳ Дорои Аввал аробасавор дар ин шаҳри асосии худ бисёр сайругашт мекард. Искандари машҳур – сипаҳсолори беназири макдунӣ …

Муфассал »

Абуалӣ Сино дар 34 солагӣ чиқадар молу мулк дошт?

sino-34

ВАЗИРИ ҲАМАДОН «Синни ман аллакай ба сиву чаҳор расидааст, – аз фикр мегузаронд Абуалӣ, ба тарафи дарбори ҳокими Ҳамадон рафта истода. – Ин айёми ҷамъбасти самараҳои нахустини ҳаёти инсон аст. Айёмест, ки аллакай таҳкурсиву деворҳои иморати зиндагй сохта шуда, барои комилан аз даст баромадани бино танҳо бомашро пушондану дарунашро андовидан …

Муфассал »

Саргардонии Абуалӣ Сино

avicena

Баъди ду-се фарсах биебон оғоз мешуд. Фарсахи маъмулй ба роҳи яксоатаи шутур баробар аст. Вале имшаб онҳо як фарсахро дар муддати ним соат тай намуданд. Дар токи осмони нопайдоканори зулмонй мохи нав медурахшид, ситораҳо базур-базур милтиррос мезаданд. Онон бар дар бари якдигар рох, мепаймуданд, гоҳо ба регтеппаҳо мебаромаданду гоҳо мефуромаданд. …

Муфассал »

Ҳаёти Абуалии Сино дар Урганҷ (Ургенҷ)

avizena

РУҶӮИ САВУМ Имруз аз харитаҳои ҷуғрофй Бухороро пайдо намудан осон корест. Вале Гурганчро ёфтан андаке душвортар аст. Баъди истилои Чингизхон Гурганҷро Урганч меномидагй шуданд. Шаҳри мазкур борҳо вайрону валангор шуда, хонаҳояш беодам мондаанд. Ҳоло начандон дуртар аз он ҷое, ки Гурганҷ воқеъ гардида буд, шаҳри Хева ҷой гирифтааст. Ҳозир аз …

Муфассал »

Ҳаёти Абуали ибни Сино бо Хоразмшоҳ

218448582

РӮЗГОРИ ХОРАЗМ Барқии ошно, ҳамон ҳамсояе, ки Ҳусайн барояш дар шархи қавонини фиқҳ асаре таълиф намуда буд, ба тиҷорат машғулият меварзид, у дар Гурганҷ, дар пойтахти Хоразм мезист ва гоҳо ба Бухоро саргашта мешуд. Ин дафъа вай барои ба Хоразм бурда расондани Ҳусайн розигй дод ва ҳатто аз гирифтани роҳпулй …

Муфассал »

Қиссаи Фирдавсй ва Абуали ибни Сино бо Маҳмуди Ғазнавй

2565656

Таърихи ин вокеа ба бисёр шаҳрҳо пахн шуда буд.  Дар шахри Тӯс Фирдавсй ном дехкони* чавоне мезист. у ба ҷамъоварии киссаву ривоятҳое, ки халк дар бораи фарзандони каҳрамони худ эҷод карда буд, машғул мегардид. Киссаву ривоятҳоро навишта мегирифт, афсонаҳои кадимиро ҷамъ меовард ва онҳоро ба назм медаровард. Як вақтҳо ба ин …

Муфассал »

Давраи бачагиву ҷавонии Абуалӣ ибни Сино

ara

РУҶӮИ ЯКУМ Сесаду ҳафтод соли расо пештар аз таваллуди Ҳусайн дине зухур намуд, ки хеле зуд ба яке аз динҳои муктадиртарин ва мушаддадтарини олам мубаддал гардид. Дар нимҷазираи Арабистон, дар сари роҳи калони корвонгарди миёни Сурияву Яман, дар лаби чашмаи Замзам, шаҳри тиҷоратии Макка воқеъ гардида буд. Масоҳати он, ба …

Муфассал »

Давраи кудакиӣ Абуалӣ ибни Сино

image031

Кулли осори тарбиявй-ахлокии он давра таълим медоданд, ки «агар Худой туро писаре диҳад, аввал номи хуш бар вай нех, ки аз ҷумлаи ҳақҳои падарон яке ин аст». Ба Абдуллохи чавон номи Ҳусайн хушоянд буд. Барои ҳамсари ӯ Ситорабону ҳам ҳамин ном писанд буд. Ва онҳо бармаҳал сари карор омада буданд, …

Муфассал »