Главная / 2023 / December

Архив Месяца: December 2023

ФАРИДУДДИНИ АТТОР

puR9rBLnC00

Хафт шахри ишкро Аттор гашт, Мо хануз андар хами як чаем. Мавлонои Руми Фаридаддин ибни Мухаммад ибни Иброхим Аттор ибни Исхоки Нишопурй яке аз устодони машхури ахлок ва намояндаи адабиёти ахли тасаввуф буда, аз худ мероси сершумори тарбиявию ахлокй бокй гузоштааст: нусхаи «Ихвон-ус-сафо», «Чохир-уз-зот», <<Мазохир-ул-ачоиб», «Уштурнома», «Абирнома», «Асрорнома», «Мантик-ут- тайр», …

Муфассал »

НУШЕРВОНИ ОДИЛ ВА БУЗУРГМЕХРИ ВАЗИР

images-2

Нушервон-Хусрави Анушервон – шоханшохи сулолаи Сосониён, мулаккаб ба Додгар, ки бистуякумин шохи сосони буда, солхои 531-579 хукумат рондааст, дар адабиёти бадеи (пахдави, асрхои миёнаи форсу точик) хамчун шохи одилу раъиятпарвар ва окил машхур гардидааст. Асархои оид ба дини зардушти, ки ба забони пахлавй (форсии миёна) иншо шудаанд, номи уро ба …

Муфассал »

Лукмони Хаким

images-1

«Сухан аз дахони Лукмон хуш аст». (Аз халк,) Дар офаридахои халк, сарчашмахои илмию таърихи ва адаби симои номварони таърихи, вокеи ва хаёли дучор меоянд, ки эшон бо амали хайр ё шарр шухрат ёфта, то рузгори муосир расидаанд. Чунончи, Нушервони Одил, Бузургмехр Намруд, Шаддод, Яъкуб, Юсуф, Нух, Искандар, Корун, Хотами Той …

Муфассал »

Пандномаи Лукмони Хаким

Socrates_Address_by_

«Агар куввахои бадан бар акл голиб оянд, мувозинати инкишофи табиату ниходи инсон вайрон мешавад. Бинобар ин хайрияти олии рух дар мувозинати аклу чисм аст. Агар чисм солим бошад, рух низ саломат аст». Абуали ибни Сино Эй азизам, бидон, ки зарари мучомаат[1] [2] ин аст: Аммо он чи мучомаатро зарар расонад …

Муфассал »

Ахлок чист?

axloq

Ахлок яке аз шаклхои шуури чамъияти ва ходисаи таърихи, мачмуи коидахои рафтори таърихии ташаккулёфтаи мардум мебошад, ки тачрибаи чандинасраи муносибатхои инсониро фаро мегирад. Мазмун ва роху равиши ахлокро шароити моддии чомеа муайян карда, онро ба майдон меорад, мухофизат мекунад ва таракки медихад. Хулк муносибати одамро ба одам, чамъият ва оила …

Муфассал »

Агар пурсанд, ки тахорат (поки)-и ботин кадом аст?

чавоб бигу, ки:  пок сохтани дил аст аз галлу гаш ва хасаду кина; пок сохтани забон аст аз дуругу гайбат ва суханчиниву тухмат; пок сохтани шикам аст аз харом хурдан; пок сохтани тан аст аз харом пушидан; пок доштан аст зохири худро; пок доштан аст сари худро аз хавову хавас.

Муфассал »

Марги судхур – Кисса аз Садриддин Айни

qori-ishkamba

Ман дар солхои 1312 хичри (1894 мелоди), ки талабаи мадрасахои Бухоро ба шумор мерафтам, бе бошишгох, мондам ва дар Бухоро, ки такрибан сад дар мадрасаи калон ва кариб хамин кадар мадрасаи хурд дошт, барои ман хучраи кобили истикомате ба зуди ёфт нашуд. Зеро, харчанд хамаи мадрасахои Бухоро расман вакф буда, …

Муфассал »

ХАЙЁМЕ ДИГАР

1636782656_6-abrakadabra-fun-p-shablon-otkritok-na-den-rozhdeniya-11

Эрачи Забардаст зодаи шахри бузургмардони шеъри форси – Ше- роз аст. У шоирест, ки танхо рубои менависад. Рубоиёти у то кунун бо исмхои «Хандахои хис», «Як сабад ойина», «Борон, ки биборад хама ошик хастанд», «Хайёме дигар», «Хаёти дубораи рубои», «Таронахои пурташвиш» ва гайра ба нашр расидаанд. Хофизшиноси барчастаи эрони Бахоуддини …

Муфассал »

Абулкосим Фирдавси -Шохнома (хамосаи миллии мардумони Ориёи)

images

Шохнома – хамосаи миллии мардумони Ориёи , ки Абулкосим Фирдавси онро солхои 970-1005 дар муддати 30-35 сол навиштааст. Хамоса  аз 60 хазор байт (120 хазор мисраъ) иборат аст ва бузургтарин хамосаи  чахон, ба хисоб меравад. Фирдавси асари худро дар замоне навишт, ки  давлати бузург ва муттамаркизи точикон – Сомониён гирифтори …

Муфассал »

Туфанг – Маколаи Фредрих Браун

egaftp

Бегохирузи хона тира ва ором буд. Доктор Чеймс Грэхем – сардори  кулли накшаи мухими махфи – дар курсии дилписанди худ нишаста  гарки андеша аст. Дар чунин лахзахое, ки у пас аз як рузи кори пуршиддат дар хонаи  нимторик танхо менишаст, басо кашфиёти мухим мекард. Аммо имруз  аз чи бошад, ки …

Муфассал »