Архивы за день : 01.12.2023

Идоракунии лоихавии фаъолияти инноватсиони

zavodi

Гузаришба иктисоди бозори ва баркароршавии модели муосири рушди иктисоди талаб менамояд, ки дар хама мархилахои даври истехсоли чараёнхои инноватсиони фаъол гардонида шаванд. Барои амалисозии ин кор зарур аст, ки хусусияти мехнат, техники-технологи, ташкили, инчунин усулхои идоракунии фаъолияти инноватсиони тагйир дода шаванд. Чунин тагйирот мукаммалагардонии усулхои менечменти инноватсиониро такозо менамояд. Мукаммалгардонии …

Муфассал »

Лоихаи инноватсиони хамчун шакли нави ташкили навовари

Dushanbe

Мафхуми «лоихаи инноватсиони»-ро аз якчанд нуктаи назар маънидод кардан мумкин аст: хамчун мачмуи чорабинихо барои ноилшави ба максадхои инноватсиони; хамчун чараёни амалисозии фаъолияти инноватсиони; хамчун бастаи хуччатхое, ки чорабинихои кайдшударо асоснок ва тавсиф мекунад. Чанбахои зикршуда ахамияти лоихаи инноватсиониро хамчун шакли ташкил ва идораи максадноки фаъолияти инноватсиони зохир менамоянд. Лоихаи …

Муфассал »

Усулхои паст намудани таваккал (риск)

moshin

Максади паст намудани таваккал ин паст намудани номудан дар сохтори беруна ва дохилии ташкилот, баланд бардоштани сахехияти ояндабинии мухимияти омилхои микдории таваккал ба хисоб меравад. Барои ин аз як тараф, баланд бардоштани дакикияти ояндабинии омилхои таваккал бо рохи такмили таъмини ахбори идоракунии таваккал зарур мебошад ва аз дигар тараф, истифода …

Муфассал »

Мониторинг ва тахлили омилхои берунава дохилии таваккал

Мониториг – ин мушохидаи беисти нишондихандахои объект бо максади назорати ичроиши он мебошад. Ба омилхои берунаи таваккал мансуб мебошанд омилхои макромухит, инфрасохтори минтака ва микромухити ташкилот. Ба омилхои макромухит мансуб мебошанд байналхалки, сиёси, иктисоди, ичтимои – демографи, хукуки, экологи, илми – техники, мадани ва гайра. Ба омилхои инфрасохтори минтака (мезомухит) …

Муфассал »

Асосхои методии идоракунии таваккали фаъолияти инноватсиони

Дар низоми идоракунии ташкилот идоракунии таваккал кисми таркибии зернизоми коркард ва амалисозии карорхои идоракуни ба хисоб маравад. Хамин тавр, идоракунии таваккал на танхо барои паст намудани таваккал, балки барои баланд бардоштани сифату асоснокии карорхои идоракуни (махсусан стратеги) ташкил карда мешавад. Чузъхои «даромад»-и чараёни коркарди карор метавонанд мушкилотхои зиёдро ба вучуд …

Муфассал »

Гурухбандии таваккалхо (виды риска)

tavakal-1

Дар хар сарчашмаи идоракунии таваккал гурухбандии гуногун ба чашм мерасад. Холо дар адабиёти иктисоди гурухбандии таваккал (риск – ба забони руси)  ва руйхати бештар пурраи намудхои он пешниход гардидааст. Аз ин ру чунин намудхои таваккалро бояд ба эътибор гирифт: Саноати; Экологи; Инвеститсионни; Карзи; Техники; Сохибкори; Молияви; Тичорати; Сугуртави; Сиёси; Намудхои …

Муфассал »

Мохият ва мафхумхои асосии таваккал (Тавакал чист?)

tavakal

Дар «Тавфсияхои методи оиди баходихии самаранокии лоихахои инвеститсионни» таваккал хамчун имконияти тамоили манфи арзёби мегардад ва ба истифодабарии баходихии ноумедонаи (пессимистии) нишондихандахо хангоми ташаккули сенарияи асосии амалисозии лоиха нигаронида мешавад. Ё ин ки, таваккал – имконияти хар гуна тамоили мусби ё манфии нишондихандахо аз мухимияти дар лоихаи пешбини шуда мебошад. Хуб …

Муфассал »

Сиёсати давлатии илми – техники ва технологияхои пешкадам

Дар замони хозира масъалаи муайян намудани афзалиятхои илми- техники ва сиёсати инноватсиони на танхо мамолики бузургтарини аз чихати саноати тараккикардаи чахон (ба монанди Руссия, Британияи Кабир, ИМА, Олмон, Япония, Хитой), инчунин онхоеро низ ба хаячон меоварад, ки бо сабаби махдудияти имкониятхои захирави танхо дар самтхои алохидаи пешрафти технологи мавкеи пешсафро …

Муфассал »