Архивы за день : 04.12.2023

Абуали Ибни Сино ки буд? – китоб дар бораи таърихи ин табиб!

Hide-and-seek

ХАКИМИ БУЗУРГ Хазор сол мукаддам дар Бухорои Шариф марди нобигае бо номи Абуали Хусайн ибни Абдуллох ибни Хасан ибни Али ибни Сино хаёт ба сар мебурд. Ин номи тулонй монанди номхои дигари шаркии онруза ба назар ачиб намояд хам, дар таркиби он чузъи иримукаррарие нест. Андаке баъдтар маънои ном равшан …

Муфассал »

Нависанда – Валерий Михайлович Воскобойников

valeri-mixaylov

Валерий Михайлович Воскобойников – нависан- даи бачагон, муаррих ва публисисти машхури рус якуми апрели соли 1939 дар шахри Ленинград (хозира Санкт-Петербург), дар хо- надони омузгорон таваллуд ёфта, дар сесолаги шохиди сахнахои дахшатбори мухо- рибаву мухосираи шадиди зодгохи азизаш гардидааст. Баъди солиёне хамон лах- заву сахнахои хотирнишину фаромушнопазири кудаки- ро ба …

Муфассал »

Фарчоми зиндагии Абуалии ибни Сино

sina-2

Рахорах бародарон сарсониву саргардонихои худро ба хамдигар хикоя мекарданд. Махмуд аз Бухоро ба Гурганч омада, дар рохи чустучуйи Ширин ба дарбори Хоразмшох афтод. Беруни, Хаммори табиб ва Аррок аллакай ба рохи тарафи султон баромада буданд. Одамони вазир Сухайли ба Махмуд гуфтанд, ки Абуалиро дар Чурчон аз дарбори амир Кобус бояд чуст. …

Муфассал »

Зиндагии Абуалии Сино шахри Хамадон

sino

РУЧУИ ЧОРУМ Таърихи пайдоиши шахри Хамадон дар зулмоти хазорсолахо нопадид мегардад. Хамадоние, ки як замон Экботон номида шудани Хамадонро медониста бошад, ба кудрат дарёфт мешавад. Шахри Экботон пойтахти мамлакати бузурги Мидиён буд. Шох Дорои Аввал аробасавор дар ин шахри асосии худ бисёр сайругашт мекард. Искандари машхур – сипахсолори беназири макдуни …

Муфассал »

Абуали Сино дар 34 солаги чикадар молу мулк дошт?

sino-34

ВАЗИРИ ХАМАДОН «Синни ман аллакай ба сиву чахор расидааст, – аз фикр мегузаронд Абуали, ба тарафи дарбори хокими Хамадон рафта истода. – Ин айёми чамъбасти самарахои нахустини хаёти инсон аст. Айёмест, ки аллакай тахкурсиву деворхои иморати зиндагй сохта шуда, барои комилан аз даст баромадани бино танхо бомашро пушондану дарунашро андовидан …

Муфассал »

Хаёти Абуалии Сино дар Урганч (Ургенч)

avizena

РУЧУИ САВУМ Имруз аз харитахои чугрофй Бухороро пайдо намудан осон корест. Вале Гурганчро ёфтан андаке душвортар аст. Баъди истилои Чингизхон Гурганчро Урганч меномидагй шуданд. Шахри мазкур борхо вайрону валангор шуда, хонахояш беодам мондаанд. Холо начандон дуртар аз он чое, ки Гурганч вокеъ гардида буд, шахри Хева чой гирифтааст. Хозир аз …

Муфассал »

Саргардонии Абуали Сино

avicena

Баъди ду-се фарсах биебон огоз мешуд. Фарсахи маъмулй ба рохи яксоатаи шутур баробар аст. Вале имшаб онхо як фарсахро дар муддати ним соат тай намуданд. Дар токи осмони нопайдоканори зулмонй мохи нав медурахшид, ситорахо базур-базур милтиррос мезаданд. Онон бар дар бари якдигар рох, мепаймуданд, гохо ба регтеппахо мебаромаданду гохо мефуромаданд. …

Муфассал »

Хаёти Абуали ибни Сино бо Хоразмшох

218448582

РУЗГОРИ ХОРАЗМ Баркии ошно, хамон хамсояе, ки Хусайн барояш дар шархи кавонини фикх асаре таълиф намуда буд, ба тичорат машгулият меварзид, у дар Гурганч, дар пойтахти Хоразм мезист ва гохо ба Бухоро саргашта мешуд. Ин дафъа вай барои ба Хоразм бурда расондани Хусайн розигй дод ва хатто аз гирифтани рохпулй …

Муфассал »

Киссаи Фирдавсй ва Абуали ибни Сино бо Махмуди Газнавй

2565656

Таърихи ин вокеа ба бисёр шахрхо пахн шуда буд.  Дар шахри Тус Фирдавсй ном дехкони* чавоне мезист. у ба чамъоварии киссаву ривоятхое, ки халк дар бораи фарзандони кахрамони худ эчод карда буд, машгул мегардид. Киссаву ривоятхоро навишта мегирифт, афсонахои кадимиро чамъ меовард ва онхоро ба назм медаровард. Як вактхо ба ин …

Муфассал »

Давраи бачагиву чавонии Абуали ибни Сино

ara

РУЧУИ ЯКУМ Сесаду хафтод соли расо пештар аз таваллуди Хусайн дине зухур намуд, ки хеле зуд ба яке аз динхои муктадиртарин ва мушаддадтарини олам мубаддал гардид. Дар нимчазираи Арабистон, дар сари рохи калони корвонгарди миёни Сурияву Яман, дар лаби чашмаи Замзам, шахри тичоратии Макка вокеъ гардида буд. Масохати он, ба …

Муфассал »