Архивы за день : 26.04.2024

Инкишофи психика дар онтогенез

Bez-nazvaniya-1

Ибораи инкишофи психика ва шуур дар ду маврид истифода бурда меша вад: якум, дар мавриди баёни инкишофи таърихи ё тахаввулоти психика; дуюм дар мавриди ифодаи инкишофи психикии фарди алохида. Мавриди аввал, ки филогенез (аз юн. филесулола, намуд ва генезис-баромад, пайдоиш)-и психика низ номида шудааст, дар мавзуи сеюми хамин боби китоб …

Муфассал »

Психика хамчун предмети тадкикоти

Bez-nazvaniya

Психика мафхуми марказии психология мебошад. Аз кадимулайём мутафаккирон дар атрофии мазмуну мохият ва табиати ин мафхум бахсу мунозира менамоянд. Мубохи- сони ин масъала асосан аз ду мавкеъ, мавкеи идеалисти ва мавкеи материалисти баромад мекунанд. Идеалистон аз замони Афлотун ва кабл аз он то имруз даъво доранд, ки идея, рух, психика аз азал вучуд дошт …

Муфассал »

Пайдоиш ва инкишофи психологияи илми

Bez-nazvaniya-26

Тахаввулоти бисёрасраи афкори мухталифи фалсафию ичтимои ва табиатшиноси дар охири асри XIX имконият фарохам овард, ошкор гардад. Хакикати психики чун предмети тадкикоти илми мувофики акидаи психолог ва таърихнигори рус М.Г.Ярошевский бар пояи панч самти инкишофи донишхои илми устувор аст.Самти аввал бо номи табиатшиносони немис Г.Ф.Гелмголтс, Э.Г.Вебер, Г.Т.Фехнер ва олими голланди …

Муфассал »

Инкишофи тасаввурот дар бораи предмети илми психология

Bez-nazvaniya-25

Психологияи хаёти хануз аз афкори психологии одамони кадим сарчашма гирифта, давра ба давра ташаккул ёфтааст ва самтхои гуногуни инкишофи он дар мархалаи муайян ба тадкикоти илми бархурда, заминахои психологияи илмиро ба вучуд овардааст. Раванди тахаввулоти донишхои психологи таърихи нихоят дурудароз дошта, якчанд мархаларо дар бар мегирад. Мархалаи якуми инкишофи донишхои психологи …

Муфассал »

Психология ва донишгохи психологи

images-5

Олами вокеи, ки аз ашёву ходисахо, набототу хайвонот, одамон ва муносибатхои байнионхо иборат аст, барои хамаи мо ошно ва хамчунин умумию ягона мебошад, зеро он хакикат аст, хакикате, ки моро ихота намудааст Дар баробари ин, олами дигаре хам вучуд дорад, ки он низ барои хар яки мо шинос аст, валебарои …

Муфассал »