Архивы за день : 03.05.2024

Шахс, фард ва фардият

Bez-nazvaniya-8

Шахс фарди бошуур буда, хамчун субъекти муносибатхои ичтимои, ба- рандаи сифатхои арзишноки ичтимои Мо одатан дар радиф бо шахс мафхумхои одам, фард ва фардият низ мавриди истифода карор медихем. Ин ма- фхумхо хусусиятхои худро доро бошанд хам, дар бароба- ри инба хамдигар алокаи зич доранд. Одам мафхуми нисбатан умумию чамъбасткунанда …

Муфассал »

Таносуби омилхои биологи ва ичтимои дар инкишофи психикии шахс

Bez-nazvaniya-21

Одам бо нишонахои муайяни кобилияту ис теъдодхои ирси ба дунё меояд. Аглаби онхо би- сёрмаъноянд: дар асоси онхо сифатхои мухталифи шахс ташаккул ёфта метавонанд. Барои амали гардидани он раванди тарбия накши халкунанда мебозад. Вокеан имкониятхои тарбия бо хусусиятхои ирсии фард низ алокаманд мебошанд. Асоси ирсии организми одам хусусиятхои анатоми- физиологи, …

Муфассал »

Ичтимоишавии шахс

Bez-nazvaniya-22

Ичтимоишави – ин дар асоси аз худ кардани арзишхои ичтимои ва тарзхои рафтори барои чомеа муфид, ташаккул додани кобилияти шахс барои бурдани фаъолияти хаёти дар чомеа мебошад. Одам дар раванди ичтимоишави меъёрхои ичтимои- ро аз худ намуда, молики тарзхои ичрои накшхои ичти- мои ва малакахои чамъияти мегардад. Ичтимоишави – ин …

Муфассал »

Муборизахои фикри дар психология

Bez-nazvaniya-17

Предмет, метод ва вазифахои психо- логия дар давраи аввали му- стакилшавии он ба дигаргунихои зи- ёде дучор омад. Анъанахои В.Вундтро психологи америкои Э.Титченер давом дод. У дар университети Корнели ИМА кор мекард. У чун В.Вундт предмети психологияро дар тачрибаи бевосита медид. Номи равияи илмии Э.Титченер психологияи структури буд, ки бархилофи …

Муфассал »

Ташаккули афкори психологи дар

Bez-nazvaniya-18

Афкори психологии мутафак- кирони точику форс дорои таърихи беш аз ду хазорсола мебошад ва он дар баробари ташаккулу инкишофи донишхои фалсафи рушду нумуъ ёфтааст. Акидахои зардуштия, монавия ва маздакия, ки дар ахди бостон ривоч доштанд, саршор аз маънихои фал- сафиву психологи буданд. Бояд кайд кард, ки афкори психологи дар мутафак- …

Муфассал »

Носири Хисрав

Bez-nazvaniya-19

1004-1088) мутафаккири бузурги точик буда, дар шахри Кабодиён, ки дар _чанубии Точики- стон мавкеъ дорад, ба дунё омадааст. У дар солхои 30- юми асри XI ба сифати шоир ва олими забардасти замон ном баровард. Носири Хисрав тахти таъсири пайравони исмоилия ба ин мазхаб майл пайдо карда буд. Исмоилиён як шохаи …

Муфассал »

Мухаммад Газоли

Bez-nazvaniya-20

(1058-1111) аз чумлаи бузургтарин мутафаккирони точику форс аст, ки дар инкишофи тамад- дуни тамоми халкхои Шарки мусулмони накши нихоят бузург бозидааст. У намояндаи фалсафаи калом мебошад. Газоли соли 1058 дар шахри Туси Эрон таваллуд ёф- тааст. У маълумоти ибтидоиро дар Тус гирифта, мадраса- ро низ дар ин чо хатм намудааст. …

Муфассал »

Рушди донишхои психологи дар асри XIX

Bez-nazvaniya-16

Дар нимаи дуюми асри XIX барои ташаккулу инкишофи донишхои психологи    шароитхои мусоиди вокеи ба амал омаданд. Доир ба Н.Я.Грот менависад, ки зухуроти хамаруза, яъне баромадани осори нав доир ба масъалахои психологи ба он фикр моро мебарад, ки илми психология кобилияти инкишофёбиро дорад ва у ин воситахоро сохиб аст. Доир ба …

Муфассал »

Афкори психологи дар фалсафаи классикии немис

Bez-nazvaniya-15

Философияи эмпирики ки дар Англия пайдо шуда буд, дар нимаи дуюми асри XVIII туфайли тарчумаи асархои Д.Юм, Д.Гартли охиста-охиста ба Германия гузашт. И.Кант (1724-1804) аз бузургтарин мутафаккирони ин давра шинохта шудааст. У асосгузори идеализми клас- сикии немис аст, ки идеяхои диалектикаро аз нав баркарор намудааст. У зидди эмпирияи Волф Х. …

Муфассал »

Психологияи аврупоии асрхои XVII – XVIII

Bez-nazvaniya-14

Инкишофи дониши тачрибави талаб менамуд, ки ба чои методи схоластии та- факкур методи нав маъмул шавад. Махсусан, тараккиёти донишхои анатомию психологи дар бораи сохт, кори чисм, ба вучуд омадани кашфиёту ихтироотхо фахмиши рухро мазмунан дигар кард. Файласуфи англис Ф.Бэкон (1561-1626) саромади материализми замони нав буда, рохи нави тадкики рухро ба …

Муфассал »