Главная / Гуногун / Афсонаи Корд

Афсонаи Корд

Буд-набуд, дар шахри Самарканд як корд буд. Кордро аз пулоди хакики сохта буданд. Дастааш мисли дастаи шамшер афсу калон буд.

Вакте ки кордро ба дукон бурданд, харидорон бисёр таъ- риф карданд. Корд “Ман зур будаам!” – гуфта, масту магрур шуд ва аз рафи дукон чахида ба сахи он фаромаду аз миёни тамошобинон гузашта, ба ча рафт.

Дар он тарафи ча як дуредгар дукон дошт. Корд ба он дукон даромад ва гуфт:

– Эй дуредгар, як тараф ист, ки ман дару тиреза созам!

kord

Дуредгар рози нашуд.

 • Дару тиреза сохтан кори арраву тешаву ранда аст. Ту ба ошхона рафта, сабзию пиёз реза карда, гушту равану биринч гирифта, па- лав пухта биё, – гуфт вай.
 • Не! – чавоб дод корд. – Ошхона чойи занхост. Ман корди зурам, арраву тешаю ранда дар пеши ман бозичаанд!

Корд инро гуфта ба частухез даромад. Дуредгар тарсида гурехт. Корд тамоми чубу тахтаи дуконро буриду тарошиду дару тирезахои зебо сохт. Баъд ботантана аз дукон баромад ва дар ча ба дукони сангиосиётарош даромаду гуфт:

 • Эй сангиосиётарош, як тараф ист, ки ман санги осиё тарошам!
 • Санги осиё тарошидан кори путку искана аст. Ту ба ошхона рафта, сабзию пиёз реза карда, гушту равану биринч гирифта, па- лав пухта биё, – гуфт вай.
 • Не! – чавоб дод корд. – Ошхона чойи занхост. Ман корди зурам, путку исканаатон бозичаанд!

Корд инро гуфту ба частухез даромад. Сангиосиётарош тарсида гурехт. Корд як сангро буриду тарошиду ботантана аз дукон баро- мад ва дар ча рафтан гирифт. Вакте ки ба канори шахр расид, як гурух одамонро дида пурсид:

 

 • Шумо чи кор мекунед?
 • Мо чох кофта об мебарорем, – чавоб доданд одамон.
 • Як тараф истед, ман чох кофта барои шумо об мебарорам, – хи- тоб кард корд.

корд афсона

Одамон хайрон шуданд.

 • Чох кофта об баровардан кори белу каланд аст, – гуфтанд онхо. – Ту ба ошхона рафта, сабзию пиёз реза карда, гушту равану биринч гирифта, палав пухта биё.
 • Не! – рози нашуд корд. – Ошхона чойи бонувон аст. Ман корди зурам, белу каландатон дар пеши ман бозичаанд.
 • Корд инро гуфта, чох кофту об баровард. Одамон хурсанд шу- данд. Корд хам хурсанд шуда рошро давом дод.

Дар як чо дехконон алаф медаравиданд. Корд ба назди онхо раф- та гуфт:

– Як тараф истед, алафи майдонро ман медаравам!

– Эхе, алафдарави кори дос аст? – гуфтанд даравгарон. – Ту сабзию пиёз реза карда, гушту равану биринч гирифта, як палави оличаноб пухта биё!

– Не! – эътироз кард корд. – Ошхона чойи занон аст, аммо ман корди зурам, доси шумо дар пеши ман бозича аст!

Корд инро гуфта, магрурона худро ба алафзор зад.

Аммо дами корд як тора хам алаф набурид, зеро вай чубу тахта тарошида, худро ба санг зада, чох кофта об бароварда кунд шуда буд, тамоман занг зада буд. Корд шарманда шуда, ба замин афтод. Як дехкон кордро аз замин бардошту гуфт:

– Агар зангашро тоза кунему чарх кашем, корди оличаноб меша- вад…

Рузи дигар дехкон кордро аз чангу занг тоза намуда, ба чархчи бурда дамашро тез кард, баъд як илоф харида кордро бо он андохту ба миёнаш баст.

Аз хамон вакт инчониб корд бе ичозати одам аз илоф берун на- мебарояд.

АЗИЗИ АЗИЗ

АФСОНАИ

КОРД

Мухаррир                            Н Салохиддинзода

Мусаххех                             М. Саидова

Мухаррири техники З٠ Саъдуллоев Рассом          З. Акрамдухт

Таррох                                  М٠ Чнайдзода

Муаллифи китоби мазкур ба Очонсии ИМА оид ба

Рушди байналмилали (USAID) ва Фонди Оохон барои дастгирии
молиявиашон дар нашри ин китоб миннатдории худро изхор менамояд٠
Китоби мазкур дар доираи лоихаи «Робитахои иктисоди ва ичтимои:
сохтори молияви барои рушди сохахои гуногун дар Тикистон»
ба нашр расидааст٠

Ба чоп 12٠ 09٠ 2019 идозат дода шуд.

Андозаи 60х84 1/8٠ Когази офсет. Чопи офсет.

Чзъи чопи 1,5 Адади нашр 7900 нусха.

Супориши № 132/2019

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Чумхурии Тикистон,
734024, ш٠ Душанбе, кучаи Ахмади Дониш, 50٠

Тел.: 222-14-66

E-mail: najmiddin64@mail٠ ru

Дар матбааи ЧДММ «Офсет» ба табъ расидааст٠

Дар борамон

Инчунин кобед

mumu-

Муму – Киссаи Иван Сергеевич Тургенев

Дар яке аз кучахои хошияи Маскав дар бинои хокистарие, ки сутунхои сафед, болохона ва пешайвоне …

222222222222222