Главная / Илм / Макрухоти руза

Макрухоти руза

1. Чашидани таъми ашё.
2. Хоидани чубе ба бахонаи мисвок;
3. Бусу канор бо зан дар сурате ки ба худ итминон надошта бошад.
4. Хамон гуна ки баён шуд, молидани равгану сурма бар сару су-
рат (руй) ва буидани хушбуихо чоиз аст, агарчи баъд аз истеъмоли сур-
ма ранги он хамрох бо обе, ки аз чашм берун меояд, мушохида шавад.
5. Чи тавре зикр шуд, ба халки рузадор фуру рафтани хашароте,
мисли магас ва ё дуду губор, агар ба касд сурат нагирифта бошад, ру-
заро фосид намесозад.
Магасу пашша дар гулу чу парид,
Нест нуксони рузаи ту падид.
6. Аз назари чумхури мазохиб касдан фуру бурдани дуд – дуди ан-
бар, уд ва дигар чизхо ва хамчунин, кашидани чилим, банг, нос ва мо-
нанди инхо рузаро фосид месозанд ва дар ин холатхо хам казо ва хам
каффорат лозим меояд. Фуру бурдани дуд аз буидани буй фарк
дорад ва факехони киром ба шикастани руза дар холати аввал ва на-
шикастанаш дар холати дуюм хукм кардаанд.
7. Бо фуру бурдани оби дахон чи микдоре бошад, руза фосид на-
мешавад, вале чамъ карда фуру бурдани он карохият дорад.
8. Дар вакти обгардон кардани дахон (мазмаза), агар ба нохост
халкашро гаргара кунад ва микдоре об ба халкаш фуру равад, дар су-
рате ки руза дар ёдаш бошад, рузааш фосид мешавад. Дар ин маврид
танхо казо биёварад ва каффорате бар вай вочиб намегардад.
9. Агар шахси рузадорро беирода кай омад, хох кам бошад, хох
зиёд, рузааш фосид намешавад, вале агар касдан кай кунад, дар сурате
ки кам бошад, рузааш фосид намешавад, вале агар ба микдори пуррии
дахон бошад, рузааш фосид мегардад ва казо лозим меояд, на каффо-
рат, хамон гуна ки дар ин бора гузашт. 
10. Рузадоре рузона нос кашад, ё дар гушаш равгани бодом резад
ва ё дар макъадаш шиёф (доруи домид) нихад, дар тамоми ин суратхо
рузааш фосид мешавад ва казо лозим меояд, на каффорат, хамон гуна
ки зикр шуд. Вале агар дар гушаш об дарояд, рузааш фосид намеша-
вад. Хамчунин бо кофта баровардани чирки гуш ба василаи гушков
руза фосид намешавад.
11. Агар дахони рузадор хун гирифту бо оби дахон хамрох гашт,
он гох онро фуру бурд, бинигарад. Агар хун олиб аст ва маззаи онро
фахмид, рузааш фосид мешавад. Бояд казои онро ба до оварад. Вале
агар хун олиб набошад ва маззаи онро низ эхсос накард, рузааш фо-
сид намегардад.
12. Чашидани таъми хурок бе фуру бурдани он, рузаро фосид на-
мекунад, вале бе зарурат макрух, мебошад.
Намаку сирко дар дахон бичашид,
Руза бокист гар фуру накашид.
Руза бокй бувад, вале макрух,,
Дар карохат мебош бе андух!.
13. Бо дахон хоида нарм (махдул) кардани хурок барои тифл дар
холати зарурат доиз аст ва бе зарурат ва узре макрух, мебошад.
Нон, ки аз бахри тифл мехоянд,
Уламо андарин чй фармоянд!?
Гар зарурат бувад, раво бошад,
Бе зарурат чунин хато бошад.
14. Бо мисвоки табий мисвок кардани дандонхо, агарчи талхии
он маълум шавад хам, доиз аст, вале хангоми бо мисвоки маснуъй
(щетка) мисвок намудан дар истифодаи хамираи дандоншуй бояд
эхтиёт намояд. Агар аз хамираи дандоншуй (паста) чизе ба халк фуру
равад, руза фосид мегардад ва казо лозим меояд.
Мисвок кардан яке аз суннатхои Расули Худо (с) мебошад. Он
Хазрат (с) хам дар холати рузадорй ва хам берун аз он хамеша дахони
худро мисвок мекард ва дар таъкиди он мефармояд. «Мисвок покку-
нандаи дахон ва мучиби хушнудии Парвардигор аст».185 Хамчунин ме- 
онхоро дар вакти бар умматам.фармояд
хар намоз ба мисвок кардан амр мекардам».186 Хатто дар хадисе омада-
аст: «Мисвок бехтарин хислатирузадор аст».187
Аммо дар истифодаи хамири дандоншуй эхтиёт кардан бехтар
аст, то чизе аз он ба халки рузадор фуру наравад. Бехтар аст, ки пас аз
ифтор ва ё кабл аз дамидани субх аз он истифода намояд.
15. Рузадоре ба фаромушй рузаашро хурд ва бо фикри он ки дигар
рузааш фосид шудааст, касдан таом хурд, бар вай казо вочиб аст, на каф-
форат. Агар пас аз кай кардан низ чунин кунад, хамин хукмро дорад.
16. Рузадоре ба чашмаш сурма кашад ё раг занад (хун гирад) ва ё
бар сару сурати худ равган молад ва бо гумони ин ки дигар рузааш
шикастааст, касдан бихурд ё бинушид, казову каффорат хар ду бар
вай лозим мегардад.
17. Дар мохи Рамазон агар иттифокан руза фосид шавад хам,
бакияи он руз бояд аз хурдану нушидан ва амалхои хилофи руза худ-
дорй намояд.
18. Шахсе дар мохи Рамазон нияти руза накунад, яъне тамоман
руза нагирад, бар вай танхо казо вочиб мешавад, вале агар нияти руза
кунад ва пас аз он рузаашро хурад, казову каффорат хар ду бар вай
вочиб мешаванд.
19. Рузадоре худ ба худ кай кунад, ё эхтилом шавад ва ё бо дидани
зан инзол шавад, вале аз чихати надонистани масъала, ки рузааш дар
ин холатхо зараре намебинад, хаёл кунад, ки рузааш фосид гаштааст
ва ба он пиндор касдан бихурад ё бинушад, казо бар вай лозим мегар-
дад, на каффорат. Вале, агар масъала барояш маълум бошад, ки руза
дар чунин холатхо фосид намешавад ва бо ин вучуд боз бихурад ё би-
нушад, казову каффорат хар ду бар вай вочиб мешаванд.
20. Агар дар сурохи мардии худ доруе рехт, аз сабаби нарасидани
он дору ба шикам, рузааш фосид намешавад.
21. Агар бо хайвоне расида инзол шавад ё занашро бусида инзол
шавад, рузааш фосид ва танхо казо бар вай вочиб мешавад.
Дар бораи бозй ва бусу канор кардан бо зан дар аснои руза аз Ра-
сули Худо (с) тавсияхои гуногун ва муфиде ривоят шудааст. Аз чумла,
ривоят шудааст, ки: «Марде Паёмбар (с)-ро дар бораи мубоширати
шахси рузадор пурсид, он Хазрат (с) уро ицозат дод. Марди дигаре
кард, уро аз И1Н кор на кард. Он касе, ки ба-  

Аз Оиша (р) ривоят шудааст, ки: «Расули Худо (с) маро дар холе
ки рузадор буд, буса мекард ва кадоми шумо ба монанди Расули Худо (с)
ниёзи (^игнсии) худромоликебошад?».
Аз мачмуи ин хадисхо бармеояд, ки бусу канор ва бозй кардан бо
зан дар аснои руза барои касоне, ки холати шахвонии худро идора
карда наметавонанд, ба хусус чавонон, карохият дорад.
Дар ин чо ду холате вучуд дорад, ки аз хам фарк мекунанд. Якум
он аст, ки ба дилаш хутур кунад, яъне дар бораи хамсараш ва ё муо-
шират бо у фикр кунад ва ё ба занаш нигох кунад ва бе ягон харакати
амалие инзол шавад, дар ин суратхо рузааш намешиканад. Ин холат-
хо хукми дар хоб эхтилом шуданро доранд. Дуюм, он аст, ки дар нати-
чаи харакати амалие, ба монанди бусу канор, истимно ва гайра инзол
шавад, дар ин холат рузааш фосид мешавад ва бар вай танхо казо во-
чиб мегардад. Вале дар хар ду сурат гусл бар вай вочиб мегардад.
22. Агар бо зур ва ба таври мачбурй рузона дар мохи Рамазон бо
зане амали мучомаат (хамбистарй) анчом дода шавад ва ё дар холати
хоб ва ё девонагиаш бо вай чунин амале анчом дода шавад, рузаи зани
мазкур фосид мешавад ва бар вай танхо казо лозим аст, на каффорат.
Агар мард хам рузадор бошад, бар вай казову каффорат хар ду лозим
мегарданд.
23. Шахсе бо кашидани чилим, банг ва дигар маводи масткунанда
одат дошта бошад ва аз руи одат дар мохи Рамазон чилим кашад, рузааш
фосид мешавад ва казову каффорат хар ду бар вай вочиб мегарданд.
24. Агар шахси мукиме баъд аз нияти руза мусофир гардад ва пас аз
микдоре рох рафтан ба ёдаш биояд, ки чизе аз васоили сафарашро фа-
ромуш кардааст, вакте барои гирифтани он ба хона баргардад ва дар хо-
на рузаашро хурад, казову каффорат хар ду бар вай вочиб мешаванд.
Дар вакти обгардон кардани дахон дар гуслу вузу хангоми
руза бояд эхтиёт намояд ва дар он зиёдаравй ва муболига нанамояд,
то обе ба халкаш фуру наравад. Ривоят шудааст, ки марде гуфт: Эй
Расули Худо (с), маро дар бораи вузу хабар дех, фармуд: «Вузуро ба
»ггаври комил бидех ва миёни ангуш онро кун ва дар с
пгиншокмубол г н

Дар борамон

Инчунин кобед

Bez-nazvaniya-27

Сохти гуруххои хурд

Зери мафхуми сохти гурухи хурд, сохт ва хусусиятхои мавчудаи му- носибатхои байнихамдигарии аъзо- ёни он …

222222222222222