Главная / Илм / Манобеъ ва сарчашмахо

Манобеъ ва сарчашмахо

Абдуллох ибни Абдуррахмони Доримии Самарканди, Сунани Дорими. –
Кохира: Дорул хадис, 2000.
2 .Абдулхамид Махмуд Тахмоз, Алфикхул-исломй фи савбихил-чадид. – Ди-
мишк: Дору-л-калам, 1430 х. (2009 м.).
3 .Абдушарифи Бокизода, Фикхи исломи бар асоси мазхаби ханафй. – Душан-
бе: Нашриёти «Сифат», 2006.
4 .Абуабдулл0х Ахмад ибни Ханбали Шайбони, Муснади имом Ахмад. – Риёз:
Байтул афкор аддавлия, 1998.
5 .Абуабдулл0х Молик ибни Анаси Асбахй, Муваттаи имом Молик (ба ривоя-
ти имом Мухаммад). – Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмия, 1979.
6 .Абуабдулл0х Молик ибни Анаси Асбахй, Мудавванаи Кубро. – Бейрут: До-
ру содир.
7 .Абуабдулл0х Мухаммад ибни Абдуллох маъруф ба Хатиби Табрези, Миш-
котул-масобех. – Бейрут: Ширкати Дори Аркам, 1417 х. (1996 м.).
8 .Абуабдулл0х Мухаммад ибни Абдуллох Хокими Нишопури, Мустадраки
Хоким. – Бейрут: Дорул маърифат, 2006.
9 .Абуабдулл0х Мухаммад ибни Исмоили Бухори, Адаби муфрад. – Бейрут:
Алмактабату-л-асрия. 1427 х. (2006 м.).
10 .Абуабдуллох Мухаммад ибни Исмоили Бухори, Сахехи Бухори. – Бейрут:
Дорулмаърифат, 2004.
11 .Абуабдуллох Мухаммад ибни Хасани Шайбони, Китоби Ал-асл (маъруф
ба Мабсут). – Бейрут: Оламу-л-китоб, 1410 х. (1990 м.).
12 .Абуабдуллох Мухаммад ибни Хасани Шайбони, Китоби Алхуччату ъало
ахли-л-Мадина. – Бейрут: Оламу-л-китоб, 1427 х. (2006 м.).
13 .Абуабдуллох Мухаммад ибни Хасани Шайбони, Чомеъул-кабир. – Бейрут:
Дору-л-кутуби-л-илмия, 1421 х. (2000 м.).
14 .Абуабдуллох Мухаммад ибни Язид ибни Мочаи Казвинй, Сунани Ибни
Мо٩а. – Бейрут: Дору эхёи аттуроси-л-араби, 2000.
15 .Абуабдуррахм0н Ахмад ибни Шуъайби Насой, Сунани Куброи Насой. –
Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмия, 1411 х. (1991).
16 .Абуабдуррахм0н Ахмад ибни Шуъайби Насой, Сунани Насой. – Бейрут:
Дорулмаърифат, 2007.
17 . Абуабдуррахмон Холид ибни Хусайн ибни Абдуррахмон, Хамнишини ту дар
Рамазон. – Риёз, 2002.
18 .Абубакр Абдуллох ибни Мухаммад ибни Абушшайбаи Куфй, Мусаннафи
Ибни Абушшайба. – Риёз: Мактабату-р-рушд, 1409 х. (1989).
19 .Абубакр Абдурраззок ибни Хумом ибни Нофеи Санъонй, Мусаннафи Аб-
дурраззок. – Бейрут: Дору эхё а-т-туроси-л-арабй, 1423 х. (2002 м.).
20 .Абубакр Ахмад ибни Хусайн ибни Алй ибни Абдуллох ибни Мусои Байха-
кй, Сунани Куброи Байхакй. – Бейрут: Дорулфикр, 2005.
21 .Абубакр Ахмад ибни Хусайн ибни Алй ибни Абдуллох ибни Мусои Байха-
кй, Шуъабулимони Байхакй. – Бейрут: Дорул-кутубил-илмия, 1410 х. (1990). 
22 .Абубакр Мухаммад ибни Исхок ибни Хузаймаи Суламии Нишопури маъ-
руф ба Ибни Хузайма, Сахехи Ибни Хузайма. – Бейрут: Алмактабу-л-исло-
ми, 1412 х. (1992 м.).
23 .Абудовуд Сулаймон ибни Ашъаси Сичистонй, Сунани Абудовуд. – Бейрут:
Дорулфикр, 2005.
24 .Абуисо Мухаммад ибни Исои Тирмизи, Сунани Тирмизи. – Бейрут: Дорул-
маърифат, 2002.
25 .Абулкосим Сулаймон ибни Ахмад ибни Айюби Табарони,
Алмуъчамулавсат. – Кохира: Дорул харамайн, 1415 х. (1993).
26 .Абулкосим Сулаймон ибни Ахмад ибни Айюби Табарони, Алмуъчамулка-
бир. – Мавсил: Мактабатул улуми вал хикам, 1404 х. (1984).
27 .Абулкосим Сулаймон ибни Ахмад ибни Айюби Табарони, Алмуъчамусса-
гир. – Бейрут: Алмактабул исломи, 1405 х. (1985).
28 .Абулхасан Али ибни Умари Доракутнй, Сунани Доракутнй. – Бейрут: До-
рулмаърифат, 1966.
29 .Абулхусайн Ахмад ибни Мухаммад ибни Ахмади Багдодии Кудурй, Мух-
тасари Кудурй. – Карочй: Мактабатул бушро, 1429 х. (2008).
30 .Абулхусайн Муслим ибни Хаччоч ибни Муслими Кушайрии Нишопурй,
Сахехи Муслим. – Бейрут: Дорулмаърифат, 2004.
31 .Абулфазл Ахмад ибни Алй ибни Ахмад ибни Мухаммад ибни Хачари Ас-
калонй, Фатхулборй шархи «Сахехи Бухорй». – Бейрут: Дорулфикр, 1993.
32 .Абулфидо Исмоил ибни Умар ибни Касири Димишкй, Тафсири Ибни Ка-
сир. – Кохира: Дорул фачр ли-т-турос, 1422х. (2002 м.).
33 . Абучаъфар Мухаммад ибни Чарири Табарй. Тафсири Чомеъул-баён ъан
таъвили ойил Куръон маъруф ба Тафсири Табарй (тахкики Ахмад Мухам-
мад Шокир). – Бейрут: Муассисаи Рисолат, 1420 х. (2000 м.). Нусхаи элек-
тронии он дар мактабаи шомила.
34 .Абухотим Мухаммад ибни Хиббон ибни Ахмад ибни Хиббони Тамимии
Бустй, Сахехи Ибни Хиббон. – Бейрут: Байту-л-афкор а-д-давлия, 2004.
35 .Абуяъло Ахмад ибни Алй ибни Мусаннои Мавсилй, Муснади Абуяъло. –
Димишк: Дорул маъмун литтурос, 1404 х. (1984).
36 .Алй ибни Нойифи Шухуд, Мавсуаи Ад-дин ан-насиха. – 1427 х. (2006 м.), бе
зикри чои чоп. Нусхаи электронии он дар мактабаи шомила.
37 .Аллома Алиакбари Деххудо, Лугатномаи Деххудо (Нусхаи электронии он).
– Техрон: Интишороти Донишгохи Техрон, ривояти чахорум.
38 . Аллома Мухаммадамин ибни Умар ибни Абдулазиз, Радду-л-мухтор маъ-
руф ба Хошияи Ибни Обиди. – Бейрут: Дору эхёи аттуросил арабй, 1998.
39 .Аллома Муфтй Худоназари Канбарзихй, Махуду-л-фатово (Фатовои Дору-
л-улуми Зохидон). – Зохидон: Интишороти Сиддикй, 1383 ш. (2005 м.).
40 .Алмавсуатул фикхиятул кувайтия. – Кувайт, 2005.
41 .Алмунчид филлугати вал-аълом. – Бейрут: Дору-л-машрик, 2002.
42 .Алмунчид фи-л-лугати-л-арабияти-л-муосира. – Бейрут: Дору-л-машрик,
2001.
43 .Алоуддин Абубакр ибни Масъуди Косонй, Бадоеъу-с-саноеъ фй тартиби-
ш-шароеъ. Бейрут: Дору эхёи аттуросил арабй, 1997.
44 .Ахмади Донишгар, Фарханги луоти форсии навин. – Техрон: Хофизи на- 
вин, 1381 ш.
45 .Атия Мухаммадсолим, Рамазониёт мина-л-китоби ва-с-суннат. – Мадинаи
мунаввара: Мактабату дори-т-турос, 1408 х. (1988 м.).
46 .Афиф Абдулфаттох Таббора, Рухи дини исломи (тарчимаи форси, Абубак-
ри Хасанзода). – Машхад: Интишороти Сакиз (Мухаммадй), 1375 ш. (1997).
47 . Бурхонуддин Абулхасан Алй ибни Абубакр ибни Абдулчалил ибни Халил
ибни Абубакри Фаронии Маринонй, Хидоя шархи «Бидоятул мубтадй».
– Карочй: Мактабатул бушро, 1427 х. (2006).
48 . Гуломхусайн Садрии Афшор (ва дигарон), Фарханги муосири форсй. –
Техрон: Фарханеги муосир, 1383 ш. (2005 м.).
49 . Доктор Абдулкарим Зайдон, Алмуфассал фй ахкомил марати вал байтил
муслим. – Бейрут: Муассисаи рисолат, 1997.
50 . Доктор Абдулхалим Авис, Мавсуатул-фикхил-исломиййил-муосир. – Ал-
мансура: Дору-л-вафо, 1426 х. (2004 м.).
51 .Доктор Вахба Зухайлй, Алфикхул исломй ва адиллатуху. – Димишк: До-
рулфикр, 1428 х. (2007).
52 . Доктор Махмуд Иброхим, Руза дар фарханги исломй. – Дубай: Матобеъу-
л-баён, 1405 х. (1985 м.).
53 . Доктор Мухаммад Муъин, Фарханги форсй. – Техрон: Муассисаи интишо-
роти Амир Кабир, 1375 ш. (1996 м.).
54 .Имом Бурхонуддин Абулмаолй Махмуд ибни Садру-ш-шариат Туддин
Ахмад ибни Садри Кабир Абдулазиз ибни Мозаи Бухорй, Алмухит-л-бур-
хонй лимасоили Ал-мабсути вал-чомеъайни ва-с-сияри ва-з-зиёдоти ва-н-
наводири ва-л-фатово ва-л-вокеъот мудаллалатан бидалоилил-мутакадди-
мина. – Бейрут: Муассисаи Назех Куркй, 1424 х. (2004 м.).
55 . Ислам иллюстрированная энциклопедия. – Москва: Эксмо, 2011.
56 . Ислам энциклопедический словарь. – Москва: Наука, 1991.
57 . Камолуддин ибни Абдулвохид ибни Абдулхамид маъруф ба Ибни Хумом,
Фатху-л-кадир. – Нусхаи электронии он дар мактабаи шомила.
58 . Карорхо ва тавсияхои Мачмаи фикхи исломй. – Нусхаи электронии он дар
мактабаи шомила.
59 . Куръони карим.
60 . Мавлоно Зафарахмад Усмонии Тахонавй, Эълоуссунан. – Бейрут: Дору-л-
кутуби-л-илмия, 1997.
61 . Мавлоно Шарафуддини Бухорй, Ибтидо мекунам. – Зохидон: интишороти
Надвй, 2004.
62 . Мачаллаи бухуси исломй. Нусхаи электронии он дар мактабаи шомила.
63 . Маркази омузишхо ва пажухишхо, Комуси лугавй-илмии дузабонаи арабй-
англисй ва англисй-арабй. – Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмия, 1425 х. (2004 м.).
64 . Мисбохи мунир – гузидаи тафсири Ибни Касир (зери назари Сафийюр-
рахмон Муборакпурй. – Риёз: Дору-с-салом, 1423 х.
65 . Мухаммад Абдуллох ибни Муслими Бахлавй, Адиллатул ханафия минал
аходиси аннабавия. – Димишк: Дорул калам, 2007.
66 . Мухаммад ибни Абубакр ибни Айюб ибни Саъди Заръй маъруф ба Ибни
Каййими Чавзй, Зоду-л-маод. – Бейрут: Муассисаи Рисолат, 1407 х. (1986 м.).
67 . Мухаммад ибни Ахмад ибни Абуахмад маъруф ба Алоуддини Самаркандй, 
Тухфату-л-фукахо. – Бейрут: Дорул фикр, 1422 х. (2002 м.).
68 . Мухаммад ибни Мукрим ибни Манзури Мисри, Лисону-л-араб. – Бейрут:
Дору Содир.
69 . Мухаммад Рачаби Сомирои, Рамазон дар тамаддуни исломи. – Димишк:
Дору-л-авоил, 2002. Нусхаи электронии он дар мактабаи шомила.
70 .Мухаммад Фуод Абдулбоки, Алмуъчамул-муфахрас ли алфози-л-
Куръонил-карим. – Кум: Маншуроти Завил курбо, 2005.
71 . Мухаммадрачаби Сомирой, Рамазон дар фарханги исломй. – Димишк, 2002.
72 . Муфтй Гуломкодири Нуъмонй, Тар٩еху-р-ро٩ех би-р-ривоят фй масоили-
л-Хидоя маъруф ба Алкавлу-р-ро٩ех.
73 . Нуруддин Алй ибни Абубакр ибни Сулаймони Хайсамй, Ма٩маъу-з-завоид
ва манбаъу-л-фавоид. – Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмия, 1422 х. (2001 м.).
74 .Хабаш Фатхуллохи Хафновй, Расули Худо (с) дар мохи Рамазон. – Искан-
дария, 1989.
75 .Хасан Холид (муфтии Чумхурии Лубнон), Аходиси Рамазон. – Бейрут: Ал-
мактабу-л-исломй, 1403 х. (1983 м.).
76 .Хусайн ибни Мухаммад ибни Муфаззал маъруф ба Рогиби Исфахонй, Му-
фрадоти алфозил-Куръон. – Кум: Интишороти зави-л-курбо, 1425 х.
77 . Озартоши Озарнуш, Фарханги муосири арабй – форсй. – Техрон: Нашри
най, 1386 ш.
78 . Саъдй Абучайб, Алк0мусу-л-фикхй лугатан ва истилохан. – Димишк: Дору-
л-фикр, 1419 х. (1998 м.).
79 . Советский энсиклопедический словарь (зери назари А. М. Прохоров). –
Москва: Интишороти «Советская энсиклопедия», 1980.
80 . Умар ибни Абдулазиз ибни Мозаи Бухорй маъруф ба Садру-ш-шахид,
Шархи Чомеъуссагир. Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмия, 1427 х. (2006 м.).
81 . Фарханги забони точикй (зери тахрири Мухаммадчон Шуку-рй ва дига-
рон). – Москва: Интишороти «Советская энсиклопедия», 1969.
82 . Фарханги мутавассити Деххудо (зери назари Саййид Чаъфари Шахидй. –
Техрон: Интишороти Донишгохи Техрон, 1385 ш.
83 . Фарханги тафсирии забони точикй (зери назари Сайфиддин Назарзода ва
дигарон). – Душанбе: ЧММ «Ксероксленд», 2008. 126.
84 . Фарханги форсй точикй (зери назари Мухаммадчон Шукурй ва дигарон),
баргардон ба форсй Мухсини Шучой. – Техрон: Фарханги муосир, 1385 ш.
(2007 м.). Фикху-л-ибодот (ханафй).- Нусхаи он дар мактабаи шомила.
85 . Харлампий Карпович Баранов, Арабско-руский словарь. – Москва: Инти-
шороти Русский язык, 1985.
86 . Шайхулислом Мавлоно Мухаммадтакии Усмонй, Масоил ва ахкоми эъти-
коф (тарчимаи форсй, Ёрмухаммади Амро). – Интишороти Шайхулислом
Ахмади Чом, 2001.

Дар борамон

Инчунин кобед

Bez-nazvaniya-27

Сохти гуруххои хурд

Зери мафхуми сохти гурухи хурд, сохт ва хусусиятхои мавчудаи му- носибатхои байнихамдигарии аъзо- ёни он …

222222222222222