Главная / Илм / Равияи шахс

Равияи шахс

Равияи шахс – ин системаи арзишхои
шахс, мачмуи талаботхои асосии у, маромхои устувори
рафтор ва сифати асосии низомофарини шахс мебошад.

Системаи арзишхои шахс асоси муносибатхои гуно-
гунранги шахс ба вокеият мебошад. Чунин хусусиятхои
равияи шахсро фарк мекунанд:

 1. Ахамияти ичтимои доштани муносибатхои шахс,
  дарачаи арзиши чамъияти доштани онхо – дар доираи
  ахлок будани рафтори харрузаи у, мувофикати рафтори
  шахс ба гояхои пешкадами ичтимои, баландгоягии шахс.
 2. Гуногунрангии талаботхои шахс, васеъгии доираи
  шавку хавасхо ва муайян будани шавку хавасхои асосию
  маркази – максаднокии шахс.
 3. Дарачаи устувории муносибатхо – пайдарпайи
  принсипнокии шахс, ягонагии шахс.

Арзиш – ин ахамиятнокии ходисахои муайянро ба-
рои одам ифода менамояд. Хам максадхои асосии зиндаги
ва хам принсипхои ташкили он (поквичдони, шаъну ша-
раф ва г.) мисоли арзиш шуда метавонанд. Арзишхо хдуди
имконпазири усулхои халли мушкилоти хаётро муайян
менамоянд. Мутобикшавии ичтимоии шахс – ин кабл аз
хама шиносоии у бо системаи арзишхои муайяни умуми-
ятхои ичтимои мебошад. Миёни ин арзишхо арзишхои
пойгохи (асоси) мавчуданд, ки барои хамин гурухи ода-
мон бунёдианд ва инчунин фавкуларзишхо вучуд доранд.
Озодии шахс, озодии халк, хаёти одамони наздик, шаъну
шараф – аз чумлаи номгуйи нопурраи он фавкуларзишхо
мебошанд, ки барои бисёр одамон аз худи зиндагиашон
дида мухимтаранд.

Аммо одамон баъзан арзишхои объективан ахамият-
нокро кам бахогузори мекунанд, баръакс, арзишхои за-
монави, бонуфуз, мудшударо бештар ахамиятнок мехисо-
банд. Фавкуларзишхои хаёлию калбаки низ мавчуданд.
Масалан, миллиардери собик хангоми аз нобарории бир-
жави миллионер шуданаш ва аз даст додани як кисми
бойигариаш, худкуши мекунад, ё худ образи Кори Исмат
дар асари «Марги судхур»-и Садриддин Айни.

Одамон туфайли равияи худ кодиранд монеахоро
бартараф намоянд, чидду чахд ба харч дода, бо рохи ин-
тихобкардаи худ бираванд. Аммо ин рох хамеша дар
худудхои муносибатхои муайяни ичтимои ва арзишхои
ичтимои карор дорад.

Хамин тавр, рафтори шахсро равияи у муайян меку-
над. Равияи шахс мачмуи водоркунандахо ва максаду ма-
ромхои дурру наздикро муайян мекунад, ки онхо фаъоли-
яти шахсро ба низом медароранд.

агар максад асоси фаъолият бошад, пас асоси худи
максад берун аз фаъолият – дар талаботхои одам чойгир
аст.

Дар борамон

Инчунин кобед

Bez-nazvaniya-27

Сохти гуруххои хурд

Зери мафхуми сохти гурухи хурд, сохт ва хусусиятхои мавчудаи му- носибатхои байнихамдигарии аъзо- ёни он …

222222222222222