Главная / Илм / СИМОИ СИЁСИИ ЛЕННИ ВА САХМИ у ДАР ИНЦИИОББ СОТСИАЛИСТИ

СИМОИ СИЁСИИ ЛЕННИ ВА САХМИ у ДАР ИНЦИИОББ СОТСИАЛИСТИ

Дар тайёр кардан ва галабаи инкилоби октябр сахми В.Ленин хеле калон буд. Владимир Ильич Ленин назариётчи, давомдихандаи таълимоти марксисти дар давраи империализм, асосгузори хизби болшевики ва давлати Шурави буд.
В.И.Ленин 22-апрели соли 1870 дар оилаи инспектори мактабхо таваллуд шудааст.
Соли 1887 Ленин ба факултаи хукукшиносии университети шахри Казон дохил шуд, лекин баъди чанд вакт аз сабаби дар «бетартибихо»-и студентон ширкат карданаш аз университети хорич, карда шуда, ба яке аз махалхои губернияи Кон бадара карда шуд. Соли 1891 дар университети Петербург ба таври экстернат имтихон супорида сохиби дипломи хукукшиноси гардид.
Ленин барвакт ба фаъолияти инкилоби додашуда соли 1894 аввалин асари у «Дустони халк кистанд ва онхо ба мукобили сотсиал-демократхо чи тавр мечанганд?» аз чоп баромад. Дар ин асар Ленин назарияи халкчигиро аз чихати идеяви фош намуд.
Соли 1895 Ленин тамоми кружокхои парокандаи дар Петербург амалкунандаро муттахид карда ташкилоти сиёсии «Иттифоки мубориза барои озод намудани синфи коргар»- ро ташкил дод. Соли 1900 бо ташаббуси Ленин дар хорича аввалин рузномаи умумии руссиягии сиёси «Искра» таъсис дода шуд.
Соли 1902 китоби Ленин «Чи бояд кард?» аз чоп баромад, ки дар ташкил кардани хизби сиёсии болшевики сахми калон бозид. Соли 1903 дар съезди II – РСДРП хизби болшевики ташкил дода шуд.
Соли 1904 китоби Ленин «Як кадам ба пеш ду кадам акиб» аз чоп баромад, ки дар он зарурияти партияи инкилоби дар барпо намудани диктатураи пролетариат асоснок карда шуд.
Ленин дар асари худ «Ду тактикаи сотсиал – демократхо дар револютсияи демократи», ки соли 1905 аз чоп баромад, хусусиятхои инкилоби буржуазии демократиро нишон дода, назарияи гегемония (рохбарии) пролетариатро дар революсияи буржуази – демократи асоснок намуд.
Дар солхои минбаъда Ленин рочеь ба масъалахои гуногуни фалсафи, сиёси, инкишофи империализм, имконияти алабаи инкилоби сотсиалисти дар як мамлакат, назарияи инкилоби сотсиалисти, накшаи сохтмони сосиалисти ва айрахо асархои зиёд навиштанд.
Ленин мохи апрели соли 1917 ба Россия омада, ба фаъолияти пурчуши сиёси пардохт. у кобилияти ба худ хоси ташкилотчиги дошта, одамонро дар атрофи худ муттахид кардан метавонист.
Ленин назарияи инкилоби сотсиалистиро кор карда, дар мавкеи устувори таълимоти марксисти меистод. Дар як вакти у ин таълимотро ба шароити нави таърихи мувофик намуда, онро инкишоф дод.
Хизмати бузурги К.Маркс дар он буд, ки конунияти таравдиёти сохти капиталистиро тадкик намуда, исбот кард, ки дар замони капиталисст зиддиятхои антогонисти тезу тунд гардида, барои инкилоб заминхои муайян тайёр мекард. Дар ин дигаргунисозихои сохти чамъияти К. Маркс синфи коргарро кувваи асоси хисоб мекард. Барои он, ки синфи коргар ин вазифаи таърихии худро ичро карда тавонад, бояд аз чихати сиёси муттахид шуда, хизби сиёсии худро ташкил дихад, галабаи инкилоби пролетариро таъмин намояд, мукобилияти синфхои истисморгарро бартараф намуда, сотсиализмро созад.
Давраи нав-давраи империализм талаб менамуд, ки назарияи инкилобии марксисти дар шароити нав такмил дода шавад. В.Ленин на танхо ин таълимотро химоя намуд, балки онро дар шароити нав хаматарафа инкишоф дода, назарияи инкилобиро кор карда баровард.
Назарияи ленинии инкилоби сотсиалисти роху воситахои гуногуни гузариш аз капитализм ба сотсиализмро дар бар мегирад. Вобаста ба вазъияти таърихи Ленин онро такмил медод.
Ленин таракдаёти нохамвори мамлакатхои
капиталистиро кашф карда, нишон дод, ки инкилоби сотсиалисти дар аввал дар якчанд ва хатто дар як мамлакати чудогона, ки занчири империализм дар он суст аст, галаба карда метавонист.
Ленин нишон дод, ки инкилоб бе пухта расидани кризиси умуми алаба карда наметавонад. Пухта расидани кризис заминхои субъективи ва объективии худро дорад, ки ба онхо тезу тунд гаштани зиддияти синфи, мавчуд будани ядрои сиёси, кризиси синфи болои ва гайра дохил мешаванд.
Хулоса, В.И. Ленин таълимоти Марксро инкишоф дода, ба он як катор хулосахои назариявии худро дохил намуд. Галабаи инкилоби сотсиалисти дар як давлати чудогонаи аз чихати икиоди кафомонда, назарияи шуриши ярокнок, диктатураи пролетариат, сохти капиталистиро тай накарда ба коммунизм гузаштани халкдои аз чихати ичтимои кафомонда, наши сохтмони ва айрахо хулосахои назариявии В. Ленин буданд.
Дар сиёсат наш Ленин барчастатар буд. Агар сиёсатро хамчун санъати имконпазир арзёби намоем ва хамчун натичаи фаъолият дар расидан ба максади пешбинишуда дониста шавад, пас Ленинро чун сиёсатмадори бузург шинохтан лозим аст. Таърихи хизби болшевики, инкилоби сосиалисти намунаи он аст, ки Ленин чи гуна барои расидан ба ин максад аз хеч, як роху воситаи имконпазир руй намегардонд.

Дар борамон

Инчунин кобед

Bez-nazvaniya-27

Сохти гуруххои хурд

Зери мафхуми сохти гурухи хурд, сохт ва хусусиятхои мавчудаи му- носибатхои байнихамдигарии аъзо- ёни он …

222222222222222