Главная / Илм / Шаби Кадр

Шаби Кадр

Дар мохи Рамазон шабе хаст бо номи шаби Кадр, ки дар назди
Худованд аз хазор мох бехтар ва боарзиштар аст. Шабе, ки дар миёни
осмону замин ва башарият бо олами улви ва фариштагон робитаи бе-
воситае баркарор гардид ва Куръони карим бар калби поки хазрати
Мухаммад (с) нозил гардид. Шабе, ки чахони хасти бо шодмонии но-
такроре онро пешвоз гирифт ва ходисаеро бо он азамат ва шукух, хар-
гиз надида буд. Дар он шаб нузули Куръон бар дили поки охирин па-
ёмбари Худо ооз гардид.
Донистани кадру азамати он шаб барои хелехо муяссар намегар-
дад. Дар он шаб фариштагони Худованд ва хазрати Чабраил (ъ) ба-
рои хар коре бо амри Парвардигорашон фуруд меоянд ва то дамидани
субх, дар он шаб нуру баракат ва салому осоиш хукмфармост. Худо-
ванд мефармояд:
«Мо ин (Куръон)-ро дар шаби Кадр нозил фармудем ва ту чи дони,
ки шаби Кадр чист? Шаби Кадр, бешак, аз хазор мох бехтар аст. Фа-
риштагон ва Рух, (Чабраил) дар он шаб барои хар коре ба амри Парвар-
дигорашон фуруд меоянд (ва) он (шаб) то дамидани субх, салому осоиш
аст».
Ин сураи Куръон бо номи «Кадр» номгузори ва барои баёни фа-
зилатхои шаби Кадр нозил гардидааст, шабе, ки алтофи бепоёни Пар-
вардигори олам бар бандагони рузадораш фуруд меоянд ва онхоро
дар зери пушиши лутфу навозишхои худ карор медихад.
Дар ин сура ба чахор хусусият ва фазилати шаби Кадр ишора шу-
дааст: 1. Нузули Куръони карим дар хамин шаб огоз гардидааст, 2. он
шаб аз хазор мох бехтар мебошад, 3. фариштагон ва хазрати Чабраил
(ъ) дар он шаб барои анчоми корхои муайяне бо амри Парвардигор ба
замин меоянд ва 4. он шаб то сахар дар сар то сари олами офариниш
садои салому дуруди офаридагони Худованд баланд мешавад ва дар
он то субх, нуру баракат ва амну осоиш хукмфармост. Шабест, ки дар
он шни хамагони дар сар то сари олам баргузор мегардад. 
Худованд шаберо бо ин азамат дар ихтиёри рузадорон карор до-
да, то омилхои бако ва човидонагии номи нек ва саодату растагории
ду чахонро барои худ фарохам намоянд. Шабе, ки аз хазор мох,, яъне
аз як умри одамй, ки бештар аз штоду се солро дар бар мегирад,
бехтар ва боарзиштар мебошад. Пас агар рузадоре дар умри худ чан-
дин шаби Кадрро бо тамоми маъно дарёбад, бегумон, хушбахттарин
одам хамон кас аст.
Шабе, ки баракоти он аз штоду се сол умри бо тоату ибодат
бехтар аст, чй расад ба умри бехудаву пуч. Одамоне, ки умреро дар бе-
худагй ва аз кафои корхои ботил гузаронидаанд, бояд бештар бику-
шанд, то аз ин мох ва ин шаб хуб истифода намоянд. Шояд гузаштаи
худро дар зарфи як мох ва ё дар як шаб ва як чашм пушидан чуброн
намоянд ва дар пеши Парвардигорашон сарбаланд гарданд.
Шабе, ки агар банда кадри онро бо истифода аз баракоти маъна-
виаш дарёбад, фардои он барояш рузи нав ва хаёти дигар аст, ба гуф-
таи Саъдй:
Муборактар шабу хуррамтарин руз,
Ба истикболам омад бахти пируз.
Духул зан, рав башорат гу ду навбат,
Ки душам кадр буд, имруз навруз!
Оиша (р) мефармояд, ки «Паёмбар (с) дах рузи охири мохи Рама-
-зинда
дошт ва ахли худро низ бедор месохт ва аз наздикии заношавуарй кано-
ра мечуст .88
Шаби Кадр дар яке аз шабхои токи дах рузи охири мохи Рамазон
мебошад. Паёмбар (с) мефармояд: «Онро дар шабхои тоци дах рузи охи-
ри мохи Рамазон бицуед».89 Хикмати ба таври дакик муайян нагаштани
он шаб дар он аст, ки бандаи муъмин тамоми он дах, шабро дар зикру
ибодат ба сар барад ва ба хотири он як шаб дахаи охирро пурра эхё на-
мояд. Шояд яке аз хикматхои суннат будани эътикоф дар дах, рузи охи-
ри мохи Рамазон низ чидду чавде барои эхёи дахаи охири он бошад.
Кали рочех дар назди донишмандон он аст, ки дар шаби бистухаф-
туми Рамазон будани шаби Кадр ба якин наздиктар аст. Ибни Хачар
дар «Фатхулборй» пас аз баррасй ва зикри тамоми ривоятхо ва нукта-
назароте, ки дар бораи шаби Кадр вучуд доранд, мегуяд: «Рочехтари-  

«Дар он шаб тамоми корхо (и бузург) таксим ва аз хам чудо сохта
мешаванд».
Дар он шаб тамоми корхои хакимонае, ки инсонро ба саодат бира-
сонанд, аз суи Худо баён ва мукаррар гардидааст ва дар он усул ва поя-
хои дини чахонии Ислом гузошта шудааст. Гузашта аз ин, дар ин шаб
сарнавишти яксолаи афрод, миллатхо, давлатхо ва нажодхо муайян ме-
гардад, балки такдири тамоми халоик ва хакоик рехта мешавад.

Дар борамон

Инчунин кобед

Bez-nazvaniya-27

Сохти гуруххои хурд

Зери мафхуми сохти гурухи хурд, сохт ва хусусиятхои мавчудаи му- носибатхои байнихамдигарии аъзо- ёни он …

222222222222222