Главная / Маданият ва санъат / Афсона дар бораи “Себ”

Афсона дар бораи “Себ”

Дар канори рох як дарахти себ комат афрохта буд. Писараке дар сояи дарахти себ нишаст, то ин ки аз офтоби сузон панох барад. Дарахт шохашро афшонду як дона себ афканд.

Писар хурсанд шуд. Себро хурд. Ачаб ширину хуштаъм буд он!

– Рахмат ба ту, дарахти мехрубон! Ба некиат неки карданиам. Чи мехохи? – гуфт писарак.

– Ту хурсанд шуди, рахмат гуфти, хамин кифоя, – чавоб дод дарахт.

Дарахти себ ва писарбача расм

 • Бо вучуди ин ба некиат чавоб додан мехохам.
 • Ин тавр бошад, ба одаме, ки маро шинонду нигохубин кард, низ рахмат бигу,- гуфт себ.

 

Ба одаме, ки туро шинонду нигохубин кард, ташаккур,- гуфт писарак.

Ин лахза дарахт боз як дона себ партофт.

Писарак ин себи шахдборро низ нуши чон кард ва гуфт:

– Рахмат гуфтан кам аст, дарахти мехрубон. Бигу, ки чи кор кунам, то аз хотири ту фаромуш нашавад?

Афсонаи себ дархат

– Ман ба ту чанд дона мева медихам. Себхоро ба чурахоят бурда бидех,- гуфт дарахт ва боз якчанд себ ба писарак афканд.

Писарак себхоро ба чурахояш бурд. Бачахо себхоро хурда, ба писарак рахмат гуфтанд.

– Ман ба ту чанд дона мева медихам. Себхоро ба чурахоят бурда бидех,- гуфт дарахт ва боз якчанд себ ба писарак афканд.

Писарак себхоро ба чурахояш бурд. Бачахо себхоро хурда, ба писарак рахмат гуфтанд.

daraxti-seb-3

– Ба шахсе, ки ин дарахтро шинонда нигохубин кардааст, низ ташаккур бигуед,- гуфт писарак.

– Магар ин дарахт аз шумо нест? – пурсиданд бачахо

 • Не, аз мо нест. Дарахти себ дар канори рох танхо аст.
 • Себаш бомаза будааст, – гуфт чурааш.
 • Мо ба ивази некии дарахт бояд амале кунем, ки дарахт хам аз мо миннатдор бошад.
 • Ёфтам, – нидо кард нафаре.
 • Чй ёфтй? – пурсид писарак.
 • Ту гуфтй, ки у танхо аст.
 • Бале.
 • Мо тирамох ё аввали бахор дар пахлуи вай нихолхои дигар мешинонем, – чавоб дод чурааш.
 • Исак Нютон ва себ аз дарахт ба сараш афтодананаш

Фикри хуб, – гуфт писарак.

Пас аз чанд сол аз ду чониби рох дарахтони зиёди мевадор кад афрохтанд. Касе намедонад, ки ин дарахтонро ки шинонда ва парвариш кардааст. Вале хама медонанд, ки дар сояи онхо нишаста, меваашонро чашида, ба ки ташаккур гуфтан зарур аст.

ОХИР

Мухаррир – Н. Салохиддинзода

Мусаххех -М. Саидова

Мухаррири техники- З. Саъдуллоев

Рассом-З. Давлатшоева

Таррохон: Ф. Мирзоалиева,В. Казберович

 

Муаллифи китоби мазкур ба Очонсии ИМА оид ба Рушди байналмилали (USAID) ва Фонди Огохон барои дастгирии молиявиашон дар нашри ин китоб миннатдории худро изхор менамояд.

Китоби мазкур дар доираи лоихаи «Робитахои иктисоди ва идтимои: сохтори молияви барои рушди сохахои гуногун дар Тикистон» ба нашр расидааст.

Ба чоп 12. 09. 2019 идозат дода шуд.

Андозаи 60х84 1/8. Когази офсет. Чопи офсет.

Чзъи чопи 1,5. Адади нашр 7900 нусха.

Супориши № 122/2019

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Чумхурии Тикистон,
734024, ш. Душанбе, чаи Ахмади Дониш, 50.

Тел.: 222-14-66

E-mail: najmiddin64@mail. ru

Дар матбааи ЧДММ «Офсет» ба табъ расидааст.

Дар борамон

Инчунин кобед

pir

Пири берахм – хикоя аз Кароматуллохи Мирзо

Додои Баходур ба охури говхо коху кунчора андохт, ба гусфандон алаф дод. Турбаи чавро аз …

222222222222222