Илм

Муошират, фаъолияти нутки ва гайринуткии шахс

Bez-nazvaniya-29

Яке аз сохахои асосии ташаккул ва зухуроти хусуси- ятхои                                     психикии  шахс муошират ба шумор мера- вад. Муошират шарти мухими ичтимоишавии одам, тала- боти хамешагию зарурии уст. Дар муносибатхои гуно- гунранги одам бо олам муносибати у бо атрофиён ва чомеа нисбатан мухимтар дониста мешавад. Ин муноси- батхо дар раванди муошират амали …

Муфассал »

Намудхои муошират

Bez-nazvaniya-30

Вобаста ба воситахои пешба- рандаи муошират, муоширати шифохи (калимаги) ва гай- ришифохи (гайрикалимаги) ва вобаста ба хусусият ва ха- рактери муошират, муоширати расми (кори) ва гайрирас- ми (дуняви, маиши)-ро аз хам фарк мекунанд. Муоширате, ки бо ёрии калимахо амали мегардад, муоширати шифохи – калимаги номида мешавад. Муоширате, ки бо ёрии …

Муфассал »

Муносибати байнихамдигарии одамон

Bez-nazvaniya-31

Гайр аз дастуру тартиботи ичтимои ба психология ва рафтори одамон муноси- бати байнихамдигарии онхо таъсири калон мерасонад. Ин муносибатхо хело мураккабу гуногун буда, ба намудхои зерин чудо мешаванд: шахси ва кори, расми ва гайрирас- ми, баробар ва нобаробар, ратсионали (окилона) ва эмот- сионали. Муносибати шахси гуфта муносибатеро меноманд, ки байни …

Муфассал »

Сохти гуруххои хурд

Bez-nazvaniya-27

Зери мафхуми сохти гурухи хурд, сохт ва хусусиятхои мавчудаи му- носибатхои байнихамдигарии аъзо- ёни он дар назар дошта мешавад. Дар навбати худ сохт ва муносибатхои байнихам- дигарии аъзоёни гурух бо мафхумхои зерин тавсиф дода мешаванд: композитсия, роххои алокабаркароркуни, тар- киб ва таксими накшхо, намудхои вазифахои гурух, сар- вари ва муносибатхои …

Муфассал »

Ташаккул ва инкишофи гурух хамчун коллектив

Bez-nazvaniya-28

Аз тахлилхои психологии дар боло кардашуда доир ба гурух хамчун коллектив бармеояд, ки хар кадаре, ки гурух ба нуктаи олии тараки- ёти худ наздик шавад, хамон кадар барои хар як аъзои худ шароити мусоид фарохам меоварад ва хамон кадар мухи- ти солими психологиро барпо месозад. Гурух дар асоси чунин тарзи тараккиёт охиста- …

Муфассал »

Мафхуми гурухи хурд ва коллектив

Bez-nazvaniya-11

Хар як инсон хамчун субъекти муносибатхои ичтимои дар тули хаёт вобаста ба хусусиятхои хоси мухити зисти худ психология ва рафтори ба худ хосро до- ро мешавад. У дар ин давом бо атрофиён дар робита шуда, бо хамин мохияти ичтимоии худро нишон медихад. Хар гуна чамъият дорои сохти мураккаби ичтимои буда, …

Муфассал »

Худбаходихи ва дарачаи иддаои шахс

Bez-nazvaniya-10

Баходихи ва худбаходи яке аз унсурхои мухими сохти шахс ба шумор мераванд, ки нисбат ба дигар масъалахои он бештар мавриди тадкик карор ёфтаанд. Инсон тавассути дар си- стемаи муносибатхои чамияти иштирок намудан ва бо одамон муошират карданаш, худро чун субъекти холат, амал ва протсессхои психикии худ эхсос мекунад ва нис- …

Муфассал »

Равияи шахс

Bez-nazvaniya-24

Равияи шахс – ин системаи арзишхои шахс, мачмуи талаботхои асосии у, маромхои устувори рафтор ва сифати асосии низомофарини шахс мебошад. Системаи арзишхои шахс асоси муносибатхои гуно- гунранги шахс ба вокеият мебошад. Чунин хусусиятхои равияи шахсро фарк мекунанд: Ахамияти ичтимои доштани муносибатхои шахс, дарачаи арзиши чамъияти доштани онхо – дар доираи …

Муфассал »

Талаботи шахс

Bez-nazvaniya-25

Талабот заминаю сарчашмаи фаъо- лии одам мебошад. Одамон вобаста ба зарурат ва ниёзма- нди намудхои мухталифи фаъолиятро амали мегардо- нанд. Талабот сабаби инкишофи организм, фард, шахс ва умумияти ичтимои буда,барои бунёди амалигардии ша- роитхои барои мавчудияти инсон зарур имконият медихад. Шароитхои барои инкишофи одам хаётан мухимро ба се гурух таксим …

Муфассал »

Мароми рафтори шахс

Bez-nazvaniya-26

Барои ба ин ё он рафтор, амал ё фаъолияти муайян бахо додан, маром ва сабабхои водоркунандаи онхоро донистан зарур аст. Фаъолии шахс бо талаботхои у зич алокаманд аст. Талабот асоси пайдо- иши маромхост. Агар маромхо конеъ гардонидани тала- боти муайяни ягон фаъолияти инсонро дар бар гирад, он гох онхо хамчун …

Муфассал »