Илм

Нависанда – Валерий Михайлович Воскобойников

valeri-mixaylov

Валерий Михайлович Воскобойников – нависан- даи бачагон, муаррих ва публисисти машхури рус якуми апрели соли 1939 дар шахри Ленинград (хозира Санкт-Петербург), дар хо- надони омузгорон таваллуд ёфта, дар сесолаги шохиди сахнахои дахшатбори мухо- рибаву мухосираи шадиди зодгохи азизаш гардидааст. Баъди солиёне хамон лах- заву сахнахои хотирнишину фаромушнопазири кудаки- ро ба …

Муфассал »

Абуали Сино дар 34 солаги чикадар молу мулк дошт?

sino-34

ВАЗИРИ ХАМАДОН «Синни ман аллакай ба сиву чахор расидааст, – аз фикр мегузаронд Абуали, ба тарафи дарбори хокими Хамадон рафта истода. – Ин айёми чамъбасти самарахои нахустини хаёти инсон аст. Айёмест, ки аллакай тахкурсиву деворхои иморати зиндагй сохта шуда, барои комилан аз даст баромадани бино танхо бомашро пушондану дарунашро андовидан …

Муфассал »

Маркетинги навоварихои технологи ва ихтироот

32176

Микдори асосии навоварихо бевосита дар корхонаи саноати ба вучуд оварда мешаванд. Ин бо як катор сабабхо алокаманд аст. Пеш аз хама, дар корхонахо микдори зиёди кадрхои мухандиси-техники ва илми тамазкур дода шудааст. Дуюм, корхонахо, дорои заминаи озмоиши-тачрибави буда, коркардхои худро дар шакли модди тачассум менамоянд ва бо хамин ба татбики бомуваффакияти …

Муфассал »

Мухити маркетингии муассисахои илми-техники ва кисмхои чузъии он

5titul

Мухити маркетинги муассисахои илми – техники аз кисмихои зерин иборат мебошад: Муасисахо. Ба муассисахои илми-техники мухим аст, ки инхоро ба эътибор гиранд: тачхизот ва адабиёти илмИ барои ба чо овардани тадкикоти ба накша гирифташуда мувофикат мекунанд ва истифода мешаванд; маводи барои тайёр кардани намунахои лабораторИ ва тачрибавИ зарур истифода мешаванд; …

Муфассал »

Усулхои баходихии самаранокии лоиха

dfdf

Асоси баходихии самаранокии лоихаро тахлили киёсии хачми сармоягузорихои пешниходшаванда ташкил медихад. Вобаста ба даврахои гуногуни амалигардонии лоиха, бузургихои мукоисашаванда метавонанд хархела бошанд. Аз ин сабаб масъалаи мухими муайянкунии самаранокии лоиха низ чун муайянкунии самаранокии техника ва технологияи нав – масъалаи мукоисаи (таносуби) даромаду харочот ба хисоб меравад. Сабаби хисобкунии мукоисави дар …

Муфассал »

Принсипхои тахлили лоихаи инноватсиони

inova

Дар асоси амали лоихави ба фаъолияти сармоягузори ва инноватсионии корхона принсипи воридшавии пули мавчуд аст. Барои хамин самаранокии тичорати дар асоси тавсияхои методологии бахои самаранокии лоихахои сармоягузори ва интихоби онхо барои маблаггузори муайян карда мешавад. Ба сифати нишондихандахои асосии лоихахои инноватсиони тавсияхои таълимоти мукарар карда мешавад: самаранокии молияви (тичорати), ки …

Муфассал »

укми назр

images-8-4

Вафо ба назр агар аз корхои курбат бошад, бинобар кавли ро- чех дар мазхаб фарз ва ба кавле вочиб аст, вале агар аз корхои маъси- ят бошад, он вафое надорад ва анчом додани он шаръан харом мебо- шад. Аз Оиша (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) фармуд: «Касе назр намояб, …

Муфассал »

Идоракунии лоихавии фаъолияти инноватсиони

zavodi

Гузаришба иктисоди бозори ва баркароршавии модели муосири рушди иктисоди талаб менамояд, ки дар хама мархилахои даври истехсоли чараёнхои инноватсиони фаъол гардонида шаванд. Барои амалисозии ин кор зарур аст, ки хусусияти мехнат, техники-технологи, ташкили, инчунин усулхои идоракунии фаъолияти инноватсиони тагйир дода шаванд. Чунин тагйирот мукаммалагардонии усулхои менечменти инноватсиониро такозо менамояд. Мукаммалгардонии …

Муфассал »

Усулхои паст намудани таваккал (риск)

moshin

Максади паст намудани таваккал ин паст намудани номудан дар сохтори беруна ва дохилии ташкилот, баланд бардоштани сахехияти ояндабинии мухимияти омилхои микдории таваккал ба хисоб меравад. Барои ин аз як тараф, баланд бардоштани дакикияти ояндабинии омилхои таваккал бо рохи такмили таъмини ахбори идоракунии таваккал зарур мебошад ва аз дигар тараф, истифода …

Муфассал »

Мониторинг ва тахлили омилхои берунава дохилии таваккал

Мониториг – ин мушохидаи беисти нишондихандахои объект бо максади назорати ичроиши он мебошад. Ба омилхои берунаи таваккал мансуб мебошанд омилхои макромухит, инфрасохтори минтака ва микромухити ташкилот. Ба омилхои макромухит мансуб мебошанд байналхалки, сиёси, иктисоди, ичтимои – демографи, хукуки, экологи, илми – техники, мадани ва гайра. Ба омилхои инфрасохтори минтака (мезомухит) …

Муфассал »