Илм

Тачрибаи танзими давлатии бозори инноватсияхо

318528904_668936104927646_5757630844406056026_n

Аксар мамлакатхои мутараккии саноати имруз умеди худро ба рушди устувори дарозмухлати иктисоди бо гузариш ба рохи инноватсионаи тараккиёт мебанданд, ки он дар саноат ва сохахои дигари хочагии халк багоят васеъ истифода бурдани дастовардхои навтарини илм ва техника, технологияхои иттилооти, биотехнология, маводхои нав, технологияхои захира ва табиатсарфкунанда тавсиф карда мешавад. Бинобар …

Муфассал »

Танзими рушди бозори инноватсияхо

idif

Танзими миллии рушди бозори инноватсияхо Тачрибаи танзими давлатии бозори инноватсияхо Сиёсати давлатии илми-техники ва технологияхои пешкадам хамчун омили рушди бозори инноватсияхо Танзими миллии бозори инноватсияхо Имрузхо дар Чумхурии Точикистон барномаи рушди инноватсиони амал мекунад, ки гайр аз максадхои асосии гузошташуда, хадаф ва самтхои муайянкардашуда, танзими рушди бозори инноватсияхои миллиро низ …

Муфассал »

Дастгирии давлатии фаъолияти инноватсионии корхонахои хурд

tika-i-alif-akademija

Равандхои инноватсиони дар пешрафту тараккии сохибкори ахамияти асосиро доро мебошанд. Сарчашмаи асосии идеяхои инноватсиони илм махсуб мегардад, ки тамоми сохахои фаъолияти хаётии инсон, аз он чумла ташкили сохибкории хурдро таъмин менамояд. Хар гуна давлат ба пешрафту рушди фаъолиятхои инноватсиони, ки дар онхо сохибкории хурд накши назаррасеро ифода менамояд, манфиатдор мебошад. …

Муфассал »

Асосхои фаъолгардонии инноватсионии корхонахо

782d8efbf208bf85

Фаъолсозии инноватсиони аз руи кобилияти мунтазам рушд ёфтан, истехсол кардан, истифода бурдан ва фурухтани навоварихо дар бозор муайян карда мешавад. Махз пешрафти инноватсиони хамчун раванди муттасили пайдарпай эчод кардан ва истифода бурдани навоварихо ва таъмини афзалиятхои ракобатпазирии корхонахо, шарти мухими конеъсозии талаботи инноватсионии чомеа махсуб мегардад. Истифодаи доимии тавлидот ва …

Муфассал »

Рушди сохибкори хамчун омили баланд бардоштани сатхи зиндагони ахоли

782d8efbf208bf8be555ad596f4fc456

Мо дар давраи тагйиротхои ба ояндаи хеле дур равонакардашуда ва амики чахонбинии хеш, фалсафаи навини инкишоф, инчунин сиёсат, иктисодиёт ва равандхои навчуёна хаёт ба сар мебарем. Дар баробари рушди раванди чахонишави хар чи бештар бо мушкилихои бартараф намудани камбизоати, ки хар чи зиёдтар ба чараёни фаъолияти инсоният ба таври умуми …

Муфассал »

Шартхои ташаккул ва рушди сохибкори

menedzhment-900x420

Яке аз шартхои ба рушди сохибкори мусоидаткунанда ин бунёди низоми конунгузори оид ба сохибкори мебошад. Барпо намудани заминаи хукуки, асосхои умумии хукуки иктисоди ва ичтимоии ба амал баровардани фаъолияти сохибкориро дар Чумхурии Точикистон муайян менамуд. Яке аз сабабхои номукаммалии конунхо ин набудани механизми кобили танзими фаъолияти субъектхои хочагидор, ва набудани …

Муфассал »

Асосхои ташаккули мухити сохибкори ва рушди инноватсиони

otlichie-menedzhmenta-ot-upravleniya

Дар дах соли охир сохибкории тачрибави аз холати кариб батни ба сохаи мустакил ва багоят афзояндаи иктисодиёт табдил ёфт. Тахлили рафти баркароршави ва рушди сохибкори нишон медихад, ки ба самаранокии он дар шароити нигахдории гайримукарарии (неэлактикии) талабот ва пешниходот, мавчуд набудани мухити ракобати, накши пасти институтхои бозаргони дар чавозишгарони танзим …

Муфассал »

Мухити инноватсиони ва мавкеи ташкилот дар иктисодиёт

434-4344349_maintenance-gears-illustration

Дар иктисодиёт иклими инноватсиони холати мухити берунии ташкилотро муайян намуда ба пиёда кардани максадхои инноватсиони мусоидат ё мухолифат мекунад. Вай ба воситаи таъсиррасони ба неруи инноватсиону зохир мешавад. Дар макромухити ташкилотхои алохида чор сохаи асосии стратеги чудо карда мешавад: ичтимои; технологи; иктисоди; сиёси. Таъсири онхо ба макромухити ташкилот ва неруи …

Муфассал »

Неруи инноватсионии ташкилот

thumb_1448793174-bcc155b847

Ба воситаи рушди неруи (потенсиали) инкишофи ташкилот ва чузъхои он, хамчунин тамоми унсурхои низоми истехсолию хочаги таъмин мегардад. Инкишофи ташкилот хамчун вокуниба тагийрёбии мухити беруни дида баромада мешавад, ва аз ин руй хислати стратеги дорад. Аз холати неруи инноватсиони интихоб ва амалишавии стратегияи инноватсиони вобаста мебошад. Аз ин руй баходихии …

Муфассал »

Максадхои инноватсионии ташкилот

4b1619cb3627ee61410e2479679e18f0

Барои ба даст овардани инкишофи максадноки ташкилот стратегияи инноватсиони кор карда баромада мешавад, ки вай амали сохтани идоракунии максадноки инноватсияро, яъне ташаккули максади инноватсиониро талаб менамояд. Ба хайси максадхои инноватсиони метавонад дорои чунин талаботхо бошанд: ба вучуд овардани махсулоти нави ракобатпазир; омодасозии хизматрасонии навин; гузаштан ба технологияи нав, шаклхои нави …

Муфассал »