Илм

Маоши аввал – хикоя

kampir

Кариб як хафта буд, ки Саидахола дар хавли танхо мезист. Писараш дар хидмати харби, кели- наш ба аёдати хешовандон рафта буд. Дируз бояд бармегашт, аммо аз вай хануз хам дарак набуд. «Кошки, сохибони хона тезтар меомаданд, тобу то- кати хонабони надорам», – мегуфт ба худ Саида- хола. – Ассалом, биби, …

Муфассал »

Марги судхур – Кисса аз Садриддин Айни

qori-ishkamba

Ман дар солхои 1312 хичри (1894 мелоди), ки талабаи мадрасахои Бухоро ба шумор мерафтам, бе бошишгох, мондам ва дар Бухоро, ки такрибан сад дар мадрасаи калон ва кариб хамин кадар мадрасаи хурд дошт, барои ман хучраи кобили истикомате ба зуди ёфт нашуд. Зеро, харчанд хамаи мадрасахои Бухоро расман вакф буда, …

Муфассал »

Рахнавард Зарёб ва Шогирди соатсоз шудам

diyet

Он солхо падарам ва модарам такрибан хар шабу руз даъво мекар-  данд ва сару садо ба рох меандохтанд. Вакте даъвояшон шуруъ мешуд,  рангхояшон кабуд мегашт, чехрахои хашине мегирифтанд. Бо кахр сари  хамдигар фарёд мекашиданд ва ба якдигар дашном медоданд. Ва хар бор падарам, модарам модарамро тахдид ба куштан мекард. Модарам  …

Муфассал »

Чуброн Халил Чуброн

jubron-xalil

ЧУБРОН ХАЛИЛ ЧУБРОН яке аз  нависандагони овозадори араб буда,  соли 1883 дар дехаи Башраи Лубнон  ба дунё омадааст. Соли 1885 оилаи  Чуброн дар чустучуи кути лоямут ав-  вал ба Порис, баъд ба шахри Бостони ИМА хичрат мекунад. Туфулият на  наврасии Чуброн бо азобу машаккат  ва махрумиятхои зиёде гузаштааст. Бо  вучуди …

Муфассал »

Зарбулмасалхои хоричи –чахони (Ветнами)

16d5cc7788d1570

Тарбузро зог нул заду лаклакро чазо доданд. Аспро дар сафари дур меозмоянд. Одами зиштру кушиш мекунад, зебо намояд; аблах кушиш мекунад, ки суханхои окилона гуяд. Шахси сарватманд кар асту шахси машхур – кур. Ба киштии калон – мавчхои калон. Дар вакти хашм рост кач менамояду дар мухаббат кач рост метобад. …

Муфассал »

Тахлили мукоисавии чумлаи пайрави пуркунанда ва хабар дар забонхои англиси ва точики

656959

Аз ин коида ва тахлилу табдилхо фахмидан душвор аст, ки оё хамаи чумлахои пайрави пуркунанда ба ибораи масдари табдил ёфта метавонанд ё не. Агар бадал нашаванд пас ка- дом хели онхо ба ибора табдил мешаванду кадомашон не? Ин саволхо дар синтаксиси мактабхои оли бе чавоб мондаанд. Азбаски муаллиф хангоми табдилдихии …

Муфассал »

Тарчумаи мазмуни ва тахтуллафзии вохидхои фразеологи дар забонхои точики ва англиси

1610980671_

Забонхои точики ва англиси дорои захираи хеле бойи калимаву таркибхо мебошад. Як гурух калимаву таркибхо сермаъно буда, вобаста ба ифодаи фикр яке аз маънохои он корбаст мегардад. Гурухи дигар маънохои зиёд надоранд ва танхо як- ду маъноро ифода мекунанду бас. Гурухи сеюм ба гайр аз маънохои аслии худ маънохои мачозиро …

Муфассал »

Нависанда – Валерий Михайлович Воскобойников

valeri-mixaylov

Валерий Михайлович Воскобойников – нависан- даи бачагон, муаррих ва публисисти машхури рус якуми апрели соли 1939 дар шахри Ленинград (хозира Санкт-Петербург), дар хо- надони омузгорон таваллуд ёфта, дар сесолаги шохиди сахнахои дахшатбори мухо- рибаву мухосираи шадиди зодгохи азизаш гардидааст. Баъди солиёне хамон лах- заву сахнахои хотирнишину фаромушнопазири кудаки- ро ба …

Муфассал »

Абуали Сино дар 34 солаги чикадар молу мулк дошт?

sino-34

ВАЗИРИ ХАМАДОН «Синни ман аллакай ба сиву чахор расидааст, – аз фикр мегузаронд Абуали, ба тарафи дарбори хокими Хамадон рафта истода. – Ин айёми чамъбасти самарахои нахустини хаёти инсон аст. Айёмест, ки аллакай тахкурсиву деворхои иморати зиндагй сохта шуда, барои комилан аз даст баромадани бино танхо бомашро пушондану дарунашро андовидан …

Муфассал »

Маркетинги навоварихои технологи ва ихтироот

32176

Микдори асосии навоварихо бевосита дар корхонаи саноати ба вучуд оварда мешаванд. Ин бо як катор сабабхо алокаманд аст. Пеш аз хама, дар корхонахо микдори зиёди кадрхои мухандиси-техники ва илми тамазкур дода шудааст. Дуюм, корхонахо, дорои заминаи озмоиши-тачрибави буда, коркардхои худро дар шакли модди тачассум менамоянд ва бо хамин ба татбики бомуваффакияти …

Муфассал »