Хабархои охирин

укми назр

images-8-4

Вафо ба назр агар аз корхои курбат бошад, бинобар кавли ро- чех дар мазхаб фарз ва ба кавле вочиб аст, вале агар аз корхои маъси- ят бошад, он вафое надорад ва анчом додани он шаръан харом мебо- шад. Аз Оиша (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) фармуд: «Касе назр намояб, …

Муфассал »

Идоракунии лоихавии фаъолияти инноватсиони

zavodi

Гузаришба иктисоди бозори ва баркароршавии модели муосири рушди иктисоди талаб менамояд, ки дар хама мархилахои даври истехсоли чараёнхои инноватсиони фаъол гардонида шаванд. Барои амалисозии ин кор зарур аст, ки хусусияти мехнат, техники-технологи, ташкили, инчунин усулхои идоракунии фаъолияти инноватсиони тагйир дода шаванд. Чунин тагйирот мукаммалагардонии усулхои менечменти инноватсиониро такозо менамояд. Мукаммалгардонии …

Муфассал »

Лоихаи инноватсиони хамчун шакли нави ташкили навовари

Dushanbe

Мафхуми «лоихаи инноватсиони»-ро аз якчанд нуктаи назар маънидод кардан мумкин аст: хамчун мачмуи чорабинихо барои ноилшави ба максадхои инноватсиони; хамчун чараёни амалисозии фаъолияти инноватсиони; хамчун бастаи хуччатхое, ки чорабинихои кайдшударо асоснок ва тавсиф мекунад. Чанбахои зикршуда ахамияти лоихаи инноватсиониро хамчун шакли ташкил ва идораи максадноки фаъолияти инноватсиони зохир менамоянд. Лоихаи …

Муфассал »

Усулхои паст намудани таваккал (риск)

moshin

Максади паст намудани таваккал ин паст намудани номудан дар сохтори беруна ва дохилии ташкилот, баланд бардоштани сахехияти ояндабинии мухимияти омилхои микдории таваккал ба хисоб меравад. Барои ин аз як тараф, баланд бардоштани дакикияти ояндабинии омилхои таваккал бо рохи такмили таъмини ахбори идоракунии таваккал зарур мебошад ва аз дигар тараф, истифода …

Муфассал »

Мониторинг ва тахлили омилхои берунава дохилии таваккал

Мониториг – ин мушохидаи беисти нишондихандахои объект бо максади назорати ичроиши он мебошад. Ба омилхои берунаи таваккал мансуб мебошанд омилхои макромухит, инфрасохтори минтака ва микромухити ташкилот. Ба омилхои макромухит мансуб мебошанд байналхалки, сиёси, иктисоди, ичтимои – демографи, хукуки, экологи, илми – техники, мадани ва гайра. Ба омилхои инфрасохтори минтака (мезомухит) …

Муфассал »