Хабарҳои охирин

Муносибати байниҳамдигарии одамон

bez-nazvaniya-31

Ғайр аз дастуру тартиботи иҷтимоӣ ба психология ва рафтори одамон муноси- бати байниҳамдигарии онҳо таъсири калон мерасонад. Ин муносибатҳо хело мураккабу гуногун буда, ба намудҳои зерин ҷудо мешаванд: шахсӣ ва корӣ, расмӣ ва ғайрирас- мӣ, баробар ва нобаробар, ратсионалӣ (оқилона) ва эмот- сионалӣ. Муносибати шахсӣ гуфта муносибатеро меноманд, ки байни …

Муфассал »

Намудҳои муошират

bez-nazvaniya-30

Вобаста ба воситаҳои пешба- рандаи муошират, муоширати шифоҳӣ (калимагӣ) ва ғай- ришифоҳӣ (ғайрикалимагӣ) ва вобаста ба хусусият ва ха- рактери муошират, муоширати расмӣ (корӣ) ва ғайрирас- мӣ (дунявӣ, маишӣ)-ро аз ҳам фарқ мекунанд. Муоширате, ки бо ёрии калимаҳо амалӣ мегардад, муоширати шифоҳӣ – калимагӣ номида мешавад. Муоширате, ки бо ёрии …

Муфассал »

Муошират, фаъолияти нутқӣ ва ғайринутқии шахс

bez-nazvaniya-29

Яке аз соҳаҳои асосии ташаккул ва зуҳуроти хусуси- ятҳои                                     психикии  шахс муошират ба шумор мера- вад. Муошират шарти муҳими иҷтимоишавии одам, тала- боти ҳамешагию зарурии ӯст. Дар муносибатҳои гуно- гунранги одам бо олам муносибати ӯ бо атрофиён ва ҷомеа нисбатан муҳимтар дониста мешавад. Ин муноси- батҳо дар раванди муошират амалӣ …

Муфассал »

Ташаккул ва инкишофи гурӯҳ ҳамчун коллектив

bez-nazvaniya-28

Аз таҳлилҳои психологии дар боло кардашуда доир ба гурӯҳ ҳамчун коллектив бармеояд, ки ҳар қадаре, ки гурӯҳ ба нуқтаи олии тарақи- ёти худ наздик шавад, ҳамон қадар барои ҳар як аъзои худ шароити мусоид фароҳам меоварад ва ҳамон қадар муҳи- ти солими психологиро барпо месозад. Гурӯҳ дар асоси чунин тарзи тараққиёт оҳиста- …

Муфассал »

Сохти гурӯҳҳои хурд

bez-nazvaniya-27

Зери мафҳуми сохти гурӯҳи хурд, сохт ва хусусиятҳои мавҷудаи му- носибатҳои байниҳамдигарии аъзо- ёни он дар назар дошта мешавад. Дар навбати худ сохт ва муносибатҳои байниҳам- дигарии аъзоёни гурӯҳ бо мафҳумҳои зерин тавсиф дода мешаванд: композитсия, роҳҳои алоқабарқароркунӣ, тар- киб ва тақсими нақшҳо, намудҳои вазифаҳои гурӯҳ, сар- варӣ ва муносибатҳои …

Муфассал »