Главная / Гуногун / Афсонаи Себ

Афсонаи Себ

Дар канори рох як дарахти себ комат афрохта буд. Писараке дар сояи дарахти себ нишаст, то ин ки аз офтоби сузон панох барад. Дарахт шохашро афшонду як дона себ афканд.

Писар хурсанд шуд. Себро хурд. Ачаб ширину хуштаъм буд он!
– Рахмат ба ту, дарахти мехрубон! Ба некиат неки карданиам. Чи мехохи? – гуфт писарак.
– Ту хурсанд шуди, рахмат гуфти, хамин кифоя, – чавоб дод дарахт.

– Бо вучуди ин ба некиат чавоб додан мехохам.
– Ин тавр бошад, ба одаме, ки маро шинонду нигохубин кард, низ рахмат бигу,- гуфт себ.

Писарак ин себи шахдборро низ нуши чон кард ва гуфт:
– Рахмат гуфтан кам аст, дарахти мехрубон. Бигу, ки чи кор кунам, то аз хотири ту фаромуш нашавад?

афсонаи себ - дарахт

– Ман ба ту чанд дона мева медихам. Себхоро ба чурахоят бурда бидех,- гуфт дарахт ва боз якчанд себ ба писарак афканд.
Писарак себхоро ба чурахояш бурд. Бачахо себхоро хурда, ба писарак рахмат гуфтанд.

– Не, аз мо нест. Дарахти себ дар канори рох танхо аст.
– Себаш бомаза будааст, – гуфт чурааш.
– Мо ба ивази некии дарахт бояд амале кунем, ки дарахт хам аз мо миннатдор бошад.
– Ёфтам, – нидо кард нафаре.
– Чй ёфтй? – пурсид писарак.
– Ту гуфтй, ки у танхо аст.
– Бале.
– Мо тирамох ё аввали бахор дар пахлуи вай нихолхои дигар мешинонем, – чавоб дод чурааш.

– Фикри хуб, – гуфт писарак.
Пас аз чанд сол аз ду чониби рох дарахтони зиёди мевадор кад афрохтанд. Касе намедонад, ки ин дарахтонро ки шинонда ва парвариш кардааст. Вале хама медонанд, ки дар сояи онхо нишаста, меваашонро чашида, ба ки ташаккур гуфтан зарур аст.

Муаллиф: ГУЛСАРА АВАЗОВА

Муаллифи китоби мазкур ба Очонсии ИМА оид ба Рушди байналмилали (USAID) ва
Фонди Огохон барои дастгирии молиявиашон дар нашри
ин китоб миннатдории худро изхор менамояд.
Китоби мазкур дар доираи лоихаи «Робитахои иктисоди
ва идтимои: сохтори молияви барои рушди
сохахои гуногун дар Тикистон»
ба нашр расидааст.
Ба чоп 12. 09. 2019 идозат дода шуд.
Андозаи 60х84 1/8. Когази офсет. Чопи офсет.
Чзъи чопи 1,5. Адади нашр 7900 нусха.
Супориши № 122/2019
Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Чумхурии Тикистон,
734024, ш. Душанбе, чаи Ахмади Дониш, 50.
Тел.: 222-14-66
E-mail: najmiddin64@mail. ru
Дар матбааи ЧДММ «Офсет»
ба табъ расидааст.

Дар борамон

Инчунин кобед

mumu-

Муму – Киссаи Иван Сергеевич Тургенев

Дар яке аз кучахои хошияи Маскав дар бинои хокистарие, ки сутунхои сафед, болохона ва пешайвоне …

222222222222222