Главная / Маданият ва санъат / БУЗАКИ ЧИНГИЛАПО (Афсона)

БУЗАКИ ЧИНГИЛАПО (Афсона)

Буд, набуд, як замоне дар як маконе бузаке буд. Номаш Чингилапо. Барои он номаш Чингилапо буд, ки муйхои чор пояш чингила буданд. Чингилапоq хафт бача дошт: Алулак, Булулак, Хиштаки Сари Танурак, Токчапарак, Мехчапарак, Болошинак, Тагшинак. Чингилапо хар пагох ба дашту сахро рафта, дар шохакаш алаф, дар дахонакаш об, дар пистонакаш шир меоварду дари хонаашро так-так зада мегуфт:

Бузи Чингилапой

– Алулакам, Булулакам, Хиштаки Сари Танра- кам, Тчапаракам, Мехчапаракам, Болонишина- кам, дарро кушоед! Дар шохакам алаф, дар дахона- кам об, дар пистонакам шир овардам. Ташинак, ки зери дар пойида менишаст, занчири дарро мекушод. Алулаку Булулак аз миёни хона тозон меомаданд. Хиштаки Сари Танурак аз болои танур мефуромад, Тчапарак аз тоцчаи хона мефуромад. Болошинак аз тобадон чахида мефуромаду бузичахо гирди оча- ашонро гирифта, обу алафу шир мехурданд.

Рузе Саге аз пеши хонаи Бузаки Чингилапо мегу- зашт, ки овози Бузакро шунид. Бузак дари хонаашро так-так зада мегуфт:

– Алулакам, Булулакам, Хиштаки Сари Танра- кам, Тчапаракам, Мехчапаракам, Болошинакам, Ташинакам дарро кушоед! Дар шохакам алаф, дар дахонакам об, дар пистонакам шир овардам. Бузи- чахо дарро кушоданд. Бузак ба хонааш даромад. Саг рузи дигар омада, пойида истоду хамин, ки Бузак ба- ромада рафт, омада, дари хонаро так-так зада гуфт:

– Алулакам, Булулакам, Хиштаки Сари Танра- кам, Тчапаракам, Мехчапаракам, Болошинакам, Ташнакам, дарро кушоед! Дар шохакам алаф, дар дахонакам об, дар пистонакам шир овардам.

Ташинак гуш кард, ки ин садо ба овози очааш монанд нест.

– Ту очаи мо нести, – гуфт вай, – очаи мо холо рафту зуд намеояд. Бирав, бехуда овора нашав!

Саг ноумед шуда рафт.

Дар хамон замону дар хамон макон як Гургу як Шагол хам буданд. Гургу Шагол хам фахмиданд, ки Бузак хафто бузголачаи хушруяку фарбехак дорад.

Рузе Шагол омада, дари Бузакро так-так зад. Буз- голахо овози Шаголро шунида фахмиданд, ки ин овози очаашон нест, дарро накушоданд.

Рузи дигар Гург омад. Гург дарро куфта гуфт:

– Алулакам, Булулакам, Хиштаки Сари Танра- кам, Тчапаракам, Мехчапаракам, Болошинакам, Ташинакам, дарро кушоед! Дар шохакам алаф, дар дахонакам об, дар пистонакам шир овардам.

– Ту очаи мо нести, – гуфт Ташинак, – овози ту дигар аст.

– Бирав, бехуда овора нашав, дарро намекушоем!

– Ба-ба-ба! Ман очаатон мешавам, дарро кушоед!

– гуфт Гург ин дафъа овозашро мисли овози Бузак карда.

– Агар ту очаи мо боши, поятро нишон бидех! – ба назди дар омад Алулак.

Гург пояшро аз таги дар дароз карда нишон дод.

– Ту очаи мо нести, очаи мо чингилапойи сияхмуй аст, пойи ту зарди безеб. Рав аз ин чо, дарро намеку- шоем! – гуфтанд Алулаку Булулак.

– Эй бачахои кобилакам, – гуфт Гург, – дар рох ба лой тидам, поям лойолуд шуд, зуд дарро кушо- ед, ки алаф дар шохам хушк мешавад, об аз дахонам, шир аз пистонакам мерезад.

– Бирав, пойхоятро шуста биё, агар мисли пойи оча- амон шавад, дарро мекушоем, – гуфт Хиштаки Сари Танурак аз сари танур фуромада.

Гург рафта, ба пойхояш ранги сиёх молида, муйи пояшро чингила карда омада гуфт.

– Тахшинаки даркушоякам, ана пойхоямро шуста омадам, дарро кушо!

Бузаки чингилапо

Тахшинак нигох кард, ки ба пойи очааш монанд аст, дарро кушод. Гург хучум карда, даромада, Тах- шинакро хурд, Алулакро хурд, Булулакро хурд. Дид, ки Хиштаки Сари Танрак дар пушти танр пинхон шудааст. Тчапарак ба токчаю Мехчапарак ба сари мех часта баромадааст. Болошинак дар тобадон пинхон шудааст. Гург хамаи инхоро дошта хурду ди- могаш чок шуда, ханда кардаву суруд хонда, барома- да рафт.

Як вацт Бузак омада дид, ки дари хонааш кушо- даву на Алулак хасту на Булулак, на Хиштаки Сари Танрак, на Тахшинаку на Болошинак, на Мехчапа- рак хасту на Тчапарак. Ба пушти танр нигох кард, ки Хиштаки Сари Танрак хам нест.

– Ох, бачахои нодонакам, – гуфт Бузак ва ала- фашро аз шохаш гирифта монду оби овардаашро ба кузача андохта, ширашро ба хурмача душида, баро- мада рафт. Рафт ба хонаи Саг. Болои боми Саг баро- мада, бо пойхояш дук-дук задан гирифт.

Дар хонаи Саг ошнояш мехмон буд. Саг барои мехмон хурок мепухт. Ногох болои бом дук-дук шуду аз шифт хок рехт. Саг хайрон шуда пурсид:

Кист дар бомаки ларзонаки мо, Хок мерезад дар ошаки явнаки мо?!

Ошаки явнаки мо шур шуд, Мехмонаки азизи мо кур шуд!

Гург ва буз

Бузак боми Сагро сахттар куфт:

Манам Бузаки Чингилапо, Мезанам ба хар ду по!

Алулакам ту хурди!

Булулакам ту хурди!

Хиштаки Сари Тануракам ту хурди!

Ташинакам ту хурди!

Тчапаракам ту хурди!

Мехчапаракам ту хурди!

Баро ба чанги шохи ман!

Саг аз дарун сарашро бароварда гуфт:

Эй Бузаки Чингилапо, Чи мезани ба хар ду по?! Алулакат нахурдаам. Булулакат нахурдаам, Хиштаки Сари Тануракат нахурдаам, Ташинакат нахурдаам, Тчапараку Мехчапаракат нахурдаам, Намебароям ба чанги шохи ту!

Инро гуфту илова кард:

– Ту ба хонаи Шагол бирав. Эхтимол Шагол ба- чахоятро хурда бошад.

Бузак ба хонаи Шагол рафт. Ба болои боми Шагол баромада, бо пойхояш дук-дук задан гирифт. Дар хонаи Шагол хам мехмон будааст. Ба сари мехмону руйи дастархони Шагол хок борид. Шагол хашмгин шуда, фарёд кард:

Кист дар бомаки ларзонаки мо, Хок мерезад дар ошаки явгонаки мо? Ошаки явгонаки мо шур шуд, Мехмонаки азизи мо кур шуд!

Бузак боми Шаголро сахттар зада гуфт:

Манам Бузаки Чингилапо, Мезанам ба хар ду по!

Алулакам ту хурди!

Булулакам ту хурди!

Хиштаки Сари Тануракам ту хурди!

Ташинакам ту хурди!

Тчапараку Мехчапаракам ту хурди! Баро ба чанги шохи ман!

Шагол аз хонааш берун баромаду гуфт:

Эй Бузаки Чингилапо, Чи мезани ба хар ду по?! Алулакат нахурдаам, Булулакат нахурдаам, Хиштаки Сари Тануракат нахурдаам, Ташинакат нахурдаам, Тчапараку Мехчапаракат нахурдаам, Намебароям ба чанги шохи ту!

Бачахои туро гайр аз Гург ки мехурад?! Ба хонаи Гург бирав. Чангидани боши, бо Гург бичанг!

Бузак рафта ба боми Гург баромада, бо пойхояш бомро сахт куфтан гирифт.

Дар хонаи Гург хам мехмон буд. Хок ба сару руйи мехмон рехт. Гург дар газаб шуда, фарёд кашид.

Кист дар бомаки ларзонаки мо, Хок мерезад дар ошаки явгонаки мо? Ошаки явнаки мо шур шуд, Мехмонаки азизи мо кур шуд!

Бузак дар газаб шуда гуфт:

Манам Бузаки Чингилапо, Мезанам ба хар ду по! Ки хурдааст Алули ман? Ки хурдааст Булули ман? Ки хурдааст Хиштаки Сари Танури ман? Ки хурдааст Болошинакам?

Ки хурдааст Ташинакам?

Ки хурдааст Тчапаракам?

Ки хурдааст Мехчапаракам?

Ки мебарояд ба чанги шохи ман?

Гург аз хонааш баромада, ба Бузак хашмгинона гуфт:

Эй Бузаки Чингилапо, Чи мезани ба хар ду по? Ман хурдам Алули ту! Ман хурдам Булули ту!

Ман хурдам Хиштаки Сари Танури ту! Болошинакатро ман хурдаам, Тчапаракатро ман хурдаам, Мехчапаракатро ман хурдаам.

Мебароям ба чанги шохи ту!

Бузак чойи чангашро гуфта, ба хонааш омаду ха- мир карда, нону кулчахои ширмол пухта, ба пеши устои охангар рафт. Усто нону кулчахои бомазаро гирифта, шоххои Бузакро оханпш карда, нги онхо- ро чунон тез кард, ки сангро занад, сурох мекард.

Гург дид, ки Бузак ба пеши охангар рафт, вай хам аз паси Бузак равон шуд. Дар назди хавлии охангар

як сола буд. Гург онро чок карду дилу чигарашро хурду ду пояшро дастовез карда, пеши охангар даро- мада гуфт:

– Эй охангар! Зуд дандонхоямро тез кун, ба чан- ги Бузак меравам. Охангар пойхои соларо дида фахмид, ки Гурги баднафс солаи уро хурдааст. Боз шарм накарда, пойхояшро дастовез карда овардааст.

«Исто, ман холо туро боб мекунам!» ба худ гуфт усто ва дандонхои пеши гургро якта-якта канда пар- тофту ба чояш пунбадона шинонд. Дандони аки- башро суян зада, кунд кард. Гург хурсанд шуда ба чойи чанг рафт. Бузак пойида истода буд. Гург да- вида омаду ба Бузак хамла кард.

Дандонхои пеши Гург якта намонда рехт.

5656

– Акнун навбати ман! – гуфт Бузак ва акибноки рафту якбора пеш омада, бо шоххои чун алмос те- заш чунон ба шиками Гург зад, ки шикамаш дариду чаппа шуда афтода мурд. Алулаку Булулак, Хиштаки Сари Танрак, Тчапараку Мехчапарак, Болоши- наку Ташинак – хама бачахои Бузаки Чингилапо аз шиками Гург баромада, модарашонро дида, хурсанд шуданд.

Бузак бачахояшро зиндаву саломат дарёфта, шод шуд ва онхоро ба хонааш оварда, ба муроду мацса- даш расид ва хушу хурсандона зиндаги кард.

БУЗАКИ ЧИНГИИЛПО

Мухаррир                                  М. Меликова

Мухаррири техники                Н. Салохиддинзода

Рассом                                       х. Чилаев

Таррох                                       Б. Назарзода

Ба чоп 08.08.2019 ичозат дода шуд.

Андозаи 70х90 1/16. Когази офсет. Чопи офсет.

Гарнитураи Times New Roman Tj. Чузъи чопи 1.
Адади нашр 10000 нусха. Супориши 86/2019.

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Чумхурии Тикистон,
734024, ш. Душанбе, чаи Ахмади Дониш, 50.

Тел.: 222-14-66

E-mail: najmiddin64@mail.ru

Дар матбааи ЧДММ «ТоРус» ба табъ расидааст.
Сурога: Чумхурии Тикисон, ш. Душанбе,
хиёбони Садриддин Айни 126.

E-mail: ooo_torus@mail.ru

Дар борамон

Инчунин кобед

pir

Пири берахм – хикоя аз Кароматуллохи Мирзо

Додои Баходур ба охури говхо коху кунчора андохт, ба гусфандон алаф дод. Турбаи чавро аз …

222222222222222