Главная / Илм / Дар мавридхои зерин руза фосид намешавад

Дар мавридхои зерин руза фосид намешавад

1. Аз руи фаромушй чизеро бихурад ё биошомад ва ё хамбистарй
намояд, харчанд ин аъмол борхо аз вай содир шаванд. Дар «Сахе-
хайн» ривоят шудааст, ки Расули Худо (с) фармуд: «Шахси рузадоре
ба бихурад ва ё биошомад, иурра я не да-
вом диуад), зеро Худованд (дар он уолат) уро таом ва шароб дода-
аст…». Доракутнй низ ба хамин маъно хадисеро аз Расули Худо (с)
зикр намудааст: «Он ризке мебошад, ки Худованд барои у фиристода-
177.«у?на казое во 1иб намегардад؛، 1 О1й хе؛01р в؛с . Б
Ба фаромушй ар куниву хурй,
Хаст харду туро ханиву марй.
Рузаи туст хамчунон бокй,
Гар ту серй вагар ту муштокй.
2. Дар хоб эхтилом (чунуб) шавад.
3. Ба хонумаш назар намояд ва инзол шавад.
4. Ба баданаш равган бимолад.
5. Сурма бимолад ва ё мисвок намояд.
Вар кунй масх равну сурма,
Бар сару чашм нестат чурма.
6. Кай бар вай голиб ояд.
7. Хичомат (хунгирй) намояд.
Гар касе раг заду хичомат кард,
Менашояд варо маломат кард.
8. Буса намояд ва инзол нашавад.
9. Рузона дар мохи Рамазон гусл ва оббозй намояд. Абубакр ибни
Абдуррахмон аз яке аз ёрони Паёмбар (с) ривоят мекунад, ки «Паём-
бар (с)ро дидам,, ки аз ва ё гармй бар сараш об Л1в-
рехт, дар холе ки рузадор буд» .179
Хамчунин барои салкинй худро ба сачок, чодар ва ё порчаи таре
печидан рузаро намешиканад. Агар дар хавзе шино кунад ва ё хаммом
(душ) гирад ва ба гушаш об дарояд, рузааш аз боби зарурат фосид
намегардад. Гутта задан дар хавз ва ё нахри об, агар хавфи даромада-
ни об ба гуш, бинй ва дигар сурохихои баданаш набошад, боке надо-
рад, вале баъзе факехон онро макрух донистаанд.
10. Хамин тавр, агар шаб ба хамсараш хамбистар шавад ва хануз
гусл нокарда субх бидамад, ин холат ба рузаи вай хеч зараре намера-
сонад. Бояд гусл намояд ва рузаашро давом дихад.
Аз Оиша (р) ривоят шудааст, ки: «Паёмбар (с)-ро дар мохи Рама-
зон, дар !؛ фаро
мерасид. Вай (хамон тавр) гусл намуда, руза медошт» .180
11. Агар кудаки ноболиге дар мохи Рамазон хамрохи калонсолон
руза бигирад, вале пеш аз вакти ифтор онро ба ягон сурате бишиканад,
хеч гуна казо ва каффорате бар вай вочиб намегардад. Вале агар намо-
зашро фосид намояд, бояд калонсолон уро рохнамой кунанд, то намо-
зашро аз сар бихонад. Зеро дар иъодаи намоз хеч гуна машаккате хосил
намешавад, вале казо доштани руза боиси машаккат ва сахти мегардад.
12. Истифодаи занон аз курсхо (таблеткахо) ва дигар дорухои манъ-
кунандаи хайз дар мохи Рамазон, ба шарте ба саломатии онхо зараре
надошта бошад, чоиз аст, харчанд аз назари Ислом риояи холати та-
биии хар чиз бехтар мебошад. Яъне дар холати покй рузаро гирифтан
ва дар рузхои узри мохона онро нагирифтан ва пас аз поёни мохи Ра-
мазон казои он рузхоро ба чой овардани занон чараёни табиии хо-
латхои чисмй (физиологй) ва мутобик бо хостахои шаръ мебошанд.
13. Хуни истихоза низ рузаро фосид намекунад.
14. Хамчунин хоидани сакич, агар ба он маводи хуштаъмкунанда ва
хушбукунандае илова нашуда бошад, бо карохият чоиз аст. Зеро он да-
хон ва дандонхоро то андозае тоза нигох медорад. Аммо он сакичхое, ки
имруз бо номи жвачка маъмул гаштаанд, ба онхо маводи дигаре барои
хуштаъмй ва хушбуй илова шудааст ва агар оби дахонашро пас аз хои-
дани ин навъ сакич (жвачка) фуру барад, рузаашро фосид месозад.
Ба хар хол, нахоидани сакич дар мохи Рамазон бехтар аст, зеро
мардум уро дар он холат рузахур гумон мекунанд ва нисбат ба вай
бадгумон мешаванд.  
15. Агар касе чизеро, ки дар миёни дандонхояш мондааст, фуру ба-
рад ва андозааш аз донаи нахуд хурдтар бошад, рузааш фосид намеша-
вад, магар ин ки онро аз дахонаш берун оварда, сипас аз нав фуру барад.

Дар борамон

Инчунин кобед

Bez-nazvaniya-27

Сохти гуруххои хурд

Зери мафхуми сохти гурухи хурд, сохт ва хусусиятхои мавчудаи му- носибатхои байнихамдигарии аъзо- ёни он …

222222222222222