Главная / Маданият ва санъат / ФАРИДУДДИНИ АТТОР

ФАРИДУДДИНИ АТТОР

Хафт шахри ишкро Аттор гашт,
Мо хануз андар хами як чаем.

Мавлонои Руми

Фаридаддин ибни Мухаммад ибни Иброхим Аттор ибни Исхоки Нишопурй яке аз устодони машхури ахлок ва намояндаи адабиёти ахли тасаввуф буда, аз худ мероси сершумори тарбиявию ахлокй бокй гузоштааст: нусхаи «Ихвон-ус-сафо», «Чохир-уз-зот», <<Мазохир-ул-ачоиб», «Уштурнома», «Абирнома», «Асрорнома», «Мантик-ут- тайр», «Хусравнома», «Илохинома» «Мухторнома», «Шарх-ул-калб», «Тазкират-ул-авлиё», «Мусибатнома», «Панднома», «Девони касоиду газалиёт» ва чил рисолаи дигар.

Шумораи осори Атторро тазкиранависон аз 114 то 190 номгуй шумурдаанд. Муаллифи тазкираи «Рузи равшан» кайд мекунад, ки:

«умри Шайх 114 сол буда, ашъораш як лаку чихил хазор ба шумор омада…».1

Мусаннифи тазкираи «Наштари ишк»2 мавкеи хаёти ичтимоии уро ин тавр ба калам додааст:

pur9rblnc00«Исми шарифи у Хоча Фаридаддин бувад. Майкаши хумхонаи[1] [2] [3] [4] хакикат аст ва бодануши майхонаи тарикат.4 Гаввоси[5] бахри маонист ва шиновари мухити ирфонй[6]. Бахра зи хори улум аст ва дарёи азими фухуми олами илми Раббонист, макбули даргохи яздони. Шери бешаи тахкик асту асади[7] найистони тадкик, орифи биллохи фано-фи- иллайхи2; сари халкаи авлиёи кибору сари силсилаи машоихи3 суфияи номдор бувад. Мавлуду маншояш Нишопур аст. Ба ду куният иштихор дошт: Абухомид ва Абубакр. Фаридаддин лакаби уст. Исми волиди мочиддааш4 Мухаммад бини Иброхими Аттор аст. Дар санаи 513-ум дар ахди Султон Санчар кудуми5 саодати лузум ба махду6 чуд7 ниход. Бас рутбаи оли ва мартабаи софи дошт.

Таснифоти у дастуруламали ахли сулук аст, агарчи аз овони туфулият манзури назари тарбияти Кубиддини Садри Абдол бувад. Аммо ба сабаби дарвеши, ки накли он дар «Нафахот-ул-унс»8 маркум9 аст, тарки дукони аттори намуда, билкуллия10 машгул ба тахсили улуми тасфияи[8] ботини гардид ва хиркаи хилофат аз дасти Шайх Мачидуддини Багдоди ба бар кашид ва баъд аз усули дарачаи камол хафт сол дар тадвин12 ва таълифи маколоти суфия ва ахволи эшон гузаронид. Чунончи, абвоб13-ул-маонй асрори тавхид14 чандон ки бар вай мафтух15 шуд, хеч кас ба он пай набурда, каломи файзи илтиёми16 ходди1 соликони2 масолики3 тарикат аст.

Охираш, дар хангомаи[9] тохти Халокухон ва фитрати[10] Чингизхон дар катли Нишопур мугуле… «аз он лашкар Атторро ба мактал[11] кашид. Шайх гуфт, ки кулохи намади бар сару шамшери мисри бар камар, барои торочу катл аз Туркистон омади ва медони, ки дар ин парда туро намешиносам…».[12] [13]

Мугул хост, ки Шайхро ба катл расонад. Шахсе пайдо шуд ва гуфт, ки ин касро макуш, ман ба ивази хуни ин хаждах хазор дирхам медихам.8

Шайх (ба мугул) гуфт:

  • Эй око, маро мафруш, ки кимати ман зиёда аз ин аст, баъд аз он чун андаке рох катъ намуд, шахси дигар пеш омаду гуфт, ки ин пирро макуш ва ба дасти ман бифруш, бахои кимати вай як тубра[14] кох хохам дод.

Шайх гуфт:

  • Бифруш, ки беш аз ин намеарзам. Мугул ба кахр рафта, Шайхро ба 22-юми чимод-ул-охири санаи 627 шарбати шаходат чашонид.

[1] Тазкираи – «Рузи равшан» – аз таълифоти Мавлавй Мухаммад Музаффар Хусайни Сабо, Техрон 1343, сах. 552. (КДР ба номи Фирдавсй, тахти №5793).

[2] Тазкираи – «Наштари ишк» – аз таснифоти Хусайнкулихони Азимободй, Душанбе, «Дониш», 1983, китоби 3 – юм, сах.971.

[3] Хумхона – шаробхона.

[4] Тарикат – роху равиш.

[5] Гаввос – оббоз.

[6] Ирфон – маърифат.

[7] Асад – шер.

2 Орифи биллохи фано-фи-иллайхи – донои мафтуншуда ба Худо.

3 Машоих – чамъи шайх.

4 Мочидда – машхур.

5 Кудум – омадан.

6 Махд – гахвора.

7 Чуд – фазилат.

8 «Нафахот-ул-унс» – асари Абдурахмони Чоми.

9 Маркум – навишта.

10 Билкуллия – тамоман.

[8] Тасфия – тоза.

12 Тадвин – навиштани девон.

13 Абвоб – чамъи боб.

14 Тавхид – эътикод.

15 Мафтух – фатх.

16 Илтиём – васл.

1 Ход (д) и – бурро.

2 Солик – пайрав.

3 Масолик – чамъи маслак; роху равиш.

4 Хангома – чамъомада.

5 Фитрат – мухориба.

6 Мактал – катлгх.

7 Хамон – тазкираи «Рузи равшан».

8 Дирхам – дирам; пули нукра.

9 Тубра – турба.

Дар борамон

Инчунин кобед

pir

Пири берахм – хикоя аз Кароматуллохи Мирзо

Додои Баходур ба охури говхо коху кунчора андохт, ба гусфандон алаф дод. Турбаи чавро аз …

222222222222222