Главная / Илм / Манобеъ ва сарчашмахо

Манобеъ ва сарчашмахо

Абдуллох ибни Абдуррахмони Доримии Самарканди, Сунани Дорими. –
Кохира: Дорул хадис, 2000.
2 .Абдулхамид Махмуд Тахмоз, Алфикхул-исломй фи савбихил-чадид. – Ди-
мишк: Дору-л-калам, 1430 х. (2009 м.).
3 .Абдушарифи Бокизода, Фикхи исломи бар асоси мазхаби ханафй. – Душан-
бе: Нашриёти «Сифат», 2006.
4 .Абуабдулл0х Ахмад ибни Ханбали Шайбони, Муснади имом Ахмад. – Риёз:
Байтул афкор аддавлия, 1998.
5 .Абуабдулл0х Молик ибни Анаси Асбахй, Муваттаи имом Молик (ба ривоя-
ти имом Мухаммад). – Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмия, 1979.
6 .Абуабдулл0х Молик ибни Анаси Асбахй, Мудавванаи Кубро. – Бейрут: До-
ру содир.
7 .Абуабдулл0х Мухаммад ибни Абдуллох маъруф ба Хатиби Табрези, Миш-
котул-масобех. – Бейрут: Ширкати Дори Аркам, 1417 х. (1996 м.).
8 .Абуабдулл0х Мухаммад ибни Абдуллох Хокими Нишопури, Мустадраки
Хоким. – Бейрут: Дорул маърифат, 2006.
9 .Абуабдулл0х Мухаммад ибни Исмоили Бухори, Адаби муфрад. – Бейрут:
Алмактабату-л-асрия. 1427 х. (2006 м.).
10 .Абуабдуллох Мухаммад ибни Исмоили Бухори, Сахехи Бухори. – Бейрут:
Дорулмаърифат, 2004.
11 .Абуабдуллох Мухаммад ибни Хасани Шайбони, Китоби Ал-асл (маъруф
ба Мабсут). – Бейрут: Оламу-л-китоб, 1410 х. (1990 м.).
12 .Абуабдуллох Мухаммад ибни Хасани Шайбони, Китоби Алхуччату ъало
ахли-л-Мадина. – Бейрут: Оламу-л-китоб, 1427 х. (2006 м.).
13 .Абуабдуллох Мухаммад ибни Хасани Шайбони, Чомеъул-кабир. – Бейрут:
Дору-л-кутуби-л-илмия, 1421 х. (2000 м.).
14 .Абуабдуллох Мухаммад ибни Язид ибни Мочаи Казвинй, Сунани Ибни
Мо٩а. – Бейрут: Дору эхёи аттуроси-л-араби, 2000.
15 .Абуабдуррахм0н Ахмад ибни Шуъайби Насой, Сунани Куброи Насой. –
Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмия, 1411 х. (1991).
16 .Абуабдуррахм0н Ахмад ибни Шуъайби Насой, Сунани Насой. – Бейрут:
Дорулмаърифат, 2007.
17 . Абуабдуррахмон Холид ибни Хусайн ибни Абдуррахмон, Хамнишини ту дар
Рамазон. – Риёз, 2002.
18 .Абубакр Абдуллох ибни Мухаммад ибни Абушшайбаи Куфй, Мусаннафи
Ибни Абушшайба. – Риёз: Мактабату-р-рушд, 1409 х. (1989).
19 .Абубакр Абдурраззок ибни Хумом ибни Нофеи Санъонй, Мусаннафи Аб-
дурраззок. – Бейрут: Дору эхё а-т-туроси-л-арабй, 1423 х. (2002 м.).
20 .Абубакр Ахмад ибни Хусайн ибни Алй ибни Абдуллох ибни Мусои Байха-
кй, Сунани Куброи Байхакй. – Бейрут: Дорулфикр, 2005.
21 .Абубакр Ахмад ибни Хусайн ибни Алй ибни Абдуллох ибни Мусои Байха-
кй, Шуъабулимони Байхакй. – Бейрут: Дорул-кутубил-илмия, 1410 х. (1990). 
22 .Абубакр Мухаммад ибни Исхок ибни Хузаймаи Суламии Нишопури маъ-
руф ба Ибни Хузайма, Сахехи Ибни Хузайма. – Бейрут: Алмактабу-л-исло-
ми, 1412 х. (1992 м.).
23 .Абудовуд Сулаймон ибни Ашъаси Сичистонй, Сунани Абудовуд. – Бейрут:
Дорулфикр, 2005.
24 .Абуисо Мухаммад ибни Исои Тирмизи, Сунани Тирмизи. – Бейрут: Дорул-
маърифат, 2002.
25 .Абулкосим Сулаймон ибни Ахмад ибни Айюби Табарони,
Алмуъчамулавсат. – Кохира: Дорул харамайн, 1415 х. (1993).
26 .Абулкосим Сулаймон ибни Ахмад ибни Айюби Табарони, Алмуъчамулка-
бир. – Мавсил: Мактабатул улуми вал хикам, 1404 х. (1984).
27 .Абулкосим Сулаймон ибни Ахмад ибни Айюби Табарони, Алмуъчамусса-
гир. – Бейрут: Алмактабул исломи, 1405 х. (1985).
28 .Абулхасан Али ибни Умари Доракутнй, Сунани Доракутнй. – Бейрут: До-
рулмаърифат, 1966.
29 .Абулхусайн Ахмад ибни Мухаммад ибни Ахмади Багдодии Кудурй, Мух-
тасари Кудурй. – Карочй: Мактабатул бушро, 1429 х. (2008).
30 .Абулхусайн Муслим ибни Хаччоч ибни Муслими Кушайрии Нишопурй,
Сахехи Муслим. – Бейрут: Дорулмаърифат, 2004.
31 .Абулфазл Ахмад ибни Алй ибни Ахмад ибни Мухаммад ибни Хачари Ас-
калонй, Фатхулборй шархи «Сахехи Бухорй». – Бейрут: Дорулфикр, 1993.
32 .Абулфидо Исмоил ибни Умар ибни Касири Димишкй, Тафсири Ибни Ка-
сир. – Кохира: Дорул фачр ли-т-турос, 1422х. (2002 м.).
33 . Абучаъфар Мухаммад ибни Чарири Табарй. Тафсири Чомеъул-баён ъан
таъвили ойил Куръон маъруф ба Тафсири Табарй (тахкики Ахмад Мухам-
мад Шокир). – Бейрут: Муассисаи Рисолат, 1420 х. (2000 м.). Нусхаи элек-
тронии он дар мактабаи шомила.
34 .Абухотим Мухаммад ибни Хиббон ибни Ахмад ибни Хиббони Тамимии
Бустй, Сахехи Ибни Хиббон. – Бейрут: Байту-л-афкор а-д-давлия, 2004.
35 .Абуяъло Ахмад ибни Алй ибни Мусаннои Мавсилй, Муснади Абуяъло. –
Димишк: Дорул маъмун литтурос, 1404 х. (1984).
36 .Алй ибни Нойифи Шухуд, Мавсуаи Ад-дин ан-насиха. – 1427 х. (2006 м.), бе
зикри чои чоп. Нусхаи электронии он дар мактабаи шомила.
37 .Аллома Алиакбари Деххудо, Лугатномаи Деххудо (Нусхаи электронии он).
– Техрон: Интишороти Донишгохи Техрон, ривояти чахорум.
38 . Аллома Мухаммадамин ибни Умар ибни Абдулазиз, Радду-л-мухтор маъ-
руф ба Хошияи Ибни Обиди. – Бейрут: Дору эхёи аттуросил арабй, 1998.
39 .Аллома Муфтй Худоназари Канбарзихй, Махуду-л-фатово (Фатовои Дору-
л-улуми Зохидон). – Зохидон: Интишороти Сиддикй, 1383 ш. (2005 м.).
40 .Алмавсуатул фикхиятул кувайтия. – Кувайт, 2005.
41 .Алмунчид филлугати вал-аълом. – Бейрут: Дору-л-машрик, 2002.
42 .Алмунчид фи-л-лугати-л-арабияти-л-муосира. – Бейрут: Дору-л-машрик,
2001.
43 .Алоуддин Абубакр ибни Масъуди Косонй, Бадоеъу-с-саноеъ фй тартиби-
ш-шароеъ. Бейрут: Дору эхёи аттуросил арабй, 1997.
44 .Ахмади Донишгар, Фарханги луоти форсии навин. – Техрон: Хофизи на- 
вин, 1381 ш.
45 .Атия Мухаммадсолим, Рамазониёт мина-л-китоби ва-с-суннат. – Мадинаи
мунаввара: Мактабату дори-т-турос, 1408 х. (1988 м.).
46 .Афиф Абдулфаттох Таббора, Рухи дини исломи (тарчимаи форси, Абубак-
ри Хасанзода). – Машхад: Интишороти Сакиз (Мухаммадй), 1375 ш. (1997).
47 . Бурхонуддин Абулхасан Алй ибни Абубакр ибни Абдулчалил ибни Халил
ибни Абубакри Фаронии Маринонй, Хидоя шархи «Бидоятул мубтадй».
– Карочй: Мактабатул бушро, 1427 х. (2006).
48 . Гуломхусайн Садрии Афшор (ва дигарон), Фарханги муосири форсй. –
Техрон: Фарханеги муосир, 1383 ш. (2005 м.).
49 . Доктор Абдулкарим Зайдон, Алмуфассал фй ахкомил марати вал байтил
муслим. – Бейрут: Муассисаи рисолат, 1997.
50 . Доктор Абдулхалим Авис, Мавсуатул-фикхил-исломиййил-муосир. – Ал-
мансура: Дору-л-вафо, 1426 х. (2004 м.).
51 .Доктор Вахба Зухайлй, Алфикхул исломй ва адиллатуху. – Димишк: До-
рулфикр, 1428 х. (2007).
52 . Доктор Махмуд Иброхим, Руза дар фарханги исломй. – Дубай: Матобеъу-
л-баён, 1405 х. (1985 м.).
53 . Доктор Мухаммад Муъин, Фарханги форсй. – Техрон: Муассисаи интишо-
роти Амир Кабир, 1375 ш. (1996 м.).
54 .Имом Бурхонуддин Абулмаолй Махмуд ибни Садру-ш-шариат Туддин
Ахмад ибни Садри Кабир Абдулазиз ибни Мозаи Бухорй, Алмухит-л-бур-
хонй лимасоили Ал-мабсути вал-чомеъайни ва-с-сияри ва-з-зиёдоти ва-н-
наводири ва-л-фатово ва-л-вокеъот мудаллалатан бидалоилил-мутакадди-
мина. – Бейрут: Муассисаи Назех Куркй, 1424 х. (2004 м.).
55 . Ислам иллюстрированная энциклопедия. – Москва: Эксмо, 2011.
56 . Ислам энциклопедический словарь. – Москва: Наука, 1991.
57 . Камолуддин ибни Абдулвохид ибни Абдулхамид маъруф ба Ибни Хумом,
Фатху-л-кадир. – Нусхаи электронии он дар мактабаи шомила.
58 . Карорхо ва тавсияхои Мачмаи фикхи исломй. – Нусхаи электронии он дар
мактабаи шомила.
59 . Куръони карим.
60 . Мавлоно Зафарахмад Усмонии Тахонавй, Эълоуссунан. – Бейрут: Дору-л-
кутуби-л-илмия, 1997.
61 . Мавлоно Шарафуддини Бухорй, Ибтидо мекунам. – Зохидон: интишороти
Надвй, 2004.
62 . Мачаллаи бухуси исломй. Нусхаи электронии он дар мактабаи шомила.
63 . Маркази омузишхо ва пажухишхо, Комуси лугавй-илмии дузабонаи арабй-
англисй ва англисй-арабй. – Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмия, 1425 х. (2004 м.).
64 . Мисбохи мунир – гузидаи тафсири Ибни Касир (зери назари Сафийюр-
рахмон Муборакпурй. – Риёз: Дору-с-салом, 1423 х.
65 . Мухаммад Абдуллох ибни Муслими Бахлавй, Адиллатул ханафия минал
аходиси аннабавия. – Димишк: Дорул калам, 2007.
66 . Мухаммад ибни Абубакр ибни Айюб ибни Саъди Заръй маъруф ба Ибни
Каййими Чавзй, Зоду-л-маод. – Бейрут: Муассисаи Рисолат, 1407 х. (1986 м.).
67 . Мухаммад ибни Ахмад ибни Абуахмад маъруф ба Алоуддини Самаркандй, 
Тухфату-л-фукахо. – Бейрут: Дорул фикр, 1422 х. (2002 м.).
68 . Мухаммад ибни Мукрим ибни Манзури Мисри, Лисону-л-араб. – Бейрут:
Дору Содир.
69 . Мухаммад Рачаби Сомирои, Рамазон дар тамаддуни исломи. – Димишк:
Дору-л-авоил, 2002. Нусхаи электронии он дар мактабаи шомила.
70 .Мухаммад Фуод Абдулбоки, Алмуъчамул-муфахрас ли алфози-л-
Куръонил-карим. – Кум: Маншуроти Завил курбо, 2005.
71 . Мухаммадрачаби Сомирой, Рамазон дар фарханги исломй. – Димишк, 2002.
72 . Муфтй Гуломкодири Нуъмонй, Тар٩еху-р-ро٩ех би-р-ривоят фй масоили-
л-Хидоя маъруф ба Алкавлу-р-ро٩ех.
73 . Нуруддин Алй ибни Абубакр ибни Сулаймони Хайсамй, Ма٩маъу-з-завоид
ва манбаъу-л-фавоид. – Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмия, 1422 х. (2001 м.).
74 .Хабаш Фатхуллохи Хафновй, Расули Худо (с) дар мохи Рамазон. – Искан-
дария, 1989.
75 .Хасан Холид (муфтии Чумхурии Лубнон), Аходиси Рамазон. – Бейрут: Ал-
мактабу-л-исломй, 1403 х. (1983 м.).
76 .Хусайн ибни Мухаммад ибни Муфаззал маъруф ба Рогиби Исфахонй, Му-
фрадоти алфозил-Куръон. – Кум: Интишороти зави-л-курбо, 1425 х.
77 . Озартоши Озарнуш, Фарханги муосири арабй – форсй. – Техрон: Нашри
най, 1386 ш.
78 . Саъдй Абучайб, Алк0мусу-л-фикхй лугатан ва истилохан. – Димишк: Дору-
л-фикр, 1419 х. (1998 м.).
79 . Советский энсиклопедический словарь (зери назари А. М. Прохоров). –
Москва: Интишороти «Советская энсиклопедия», 1980.
80 . Умар ибни Абдулазиз ибни Мозаи Бухорй маъруф ба Садру-ш-шахид,
Шархи Чомеъуссагир. Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмия, 1427 х. (2006 м.).
81 . Фарханги забони точикй (зери тахрири Мухаммадчон Шуку-рй ва дига-
рон). – Москва: Интишороти «Советская энсиклопедия», 1969.
82 . Фарханги мутавассити Деххудо (зери назари Саййид Чаъфари Шахидй. –
Техрон: Интишороти Донишгохи Техрон, 1385 ш.
83 . Фарханги тафсирии забони точикй (зери назари Сайфиддин Назарзода ва
дигарон). – Душанбе: ЧММ «Ксероксленд», 2008. 126.
84 . Фарханги форсй точикй (зери назари Мухаммадчон Шукурй ва дигарон),
баргардон ба форсй Мухсини Шучой. – Техрон: Фарханги муосир, 1385 ш.
(2007 м.). Фикху-л-ибодот (ханафй).- Нусхаи он дар мактабаи шомила.
85 . Харлампий Карпович Баранов, Арабско-руский словарь. – Москва: Инти-
шороти Русский язык, 1985.
86 . Шайхулислом Мавлоно Мухаммадтакии Усмонй, Масоил ва ахкоми эъти-
коф (тарчимаи форсй, Ёрмухаммади Амро). – Интишороти Шайхулислом
Ахмади Чом, 2001.

Дар борамон

Инчунин кобед

Шаш рузе аз мохи шаввол руза доштан

Барои пешгири аз чунин пешомаде Паёмбар (с) ба руза доштани шаш рузи мохи шаввол низ …