Главная / Гуногун / Саргардонии Абуали Сино

Саргардонии Абуали Сино

Баъди ду-се фарсах биебон огоз мешуд. Фарсахи маъмулй ба рохи яксоатаи шутур баробар аст. Вале имшаб онхо як фарсахро дар муддати ним соат тай намуданд.

Дар токи осмони нопайдоканори зулмонй мохи нав медурахшид, ситорахо базур-базур милтиррос мезаданд.

Онон бар дар бари якдигар рох, мепаймуданд, гохо ба регтеппахо мебаромаданду гохо мефуромаданд. Саксавулхои пурхори сари рохро, ки ногахон дар торикй пеши по мебаромаданд, чарх зада мегузаштанд.

«Охир, мо имшаб харакати мохро мушохида карданй будем», – аз фикр гузаронд Абуалй.

Хамрохи Берунй асбоби наве ихтироъ карда буданд ва ният доштанд, ки зичи дакики харакати мохро тартиб диханд.

Хозир Абуалй мехост фикрашро дар ин бобат ба пирамард Масехй баён кунад, аммо гарки андешае ба сукут рафтани Масехиро дида, у низ хомуш монд.

Дар ин торикии зулмонй сухан рондан амри мухоле буд, зеро бетаваккуф чашмхоро ба кор андохта, пеши пойхоро бо диккати тамом аз назар гузаронидан лозим меомад.

Шамоли сарде бархост. Хаво хам салкин шуд.

Го рост аз пеши чашм нуктахои рахшоне – гамбусакхо парида мегузаштанд.

Ситорахо охиста-охиста нопадид мегаштанд. Равшанй фаро расидан гирифт.

 • Баъди ками дигаре ба сари чох мерасем, – овоз баровард рохбалад.

Ин аввалин суханони у дар ин шаб буданд.

Ситорахо тамоман нопадид шуданд. Вакти намози бомдод хам расид. Хатто дар рохи сафар хам, мувофики шароит, бояд панч вакт намоз канда нашавад. Вале хозир касе ёди намоз намекард ва дар ин бора ломе хам намегуфт.

Айёми бомдодон чони биёбон медарояд. Дар саросари регзор изи дарандаву хазандагон аён мешавад. Раххои дароз аз хазида гузаштани мор далолат медиханд. Гамбусаке пускаи ба назараш киматбахои гусфандро бо почахои кафояш сахт дошта гелонелон пеш меравад. Тимсохе гарон-гарон кадам монда, болои регтуда мебарояд. Як-ду маротиба чондори майдаяки гуллиму – муши биёбони аз зери буттахо часта баромада, худро зери пойи шутур андохт.

Нихоят, вакт ки Хуршеди камнури сабохи аз паси реудахои сафедча намоён гардид, онхо ба сари чох расиданд.

Чох дар пастхамие вокеъ буда, дар атрофи он якбора биступанч-сй буттаи саксавул руйидааст.

 • Каме дам мегирем, – изхор дошт рохбалад, – шутурхо аз пой монданд…

Онон аз шутурхо фуромада, пойхояшонро базур бар регзор дароз карданд.

Рохбалад сарпушаки чохро аз таги рег кофта бароварда, ба тарафе хаво дод ва аз даруни чох зарфи калони сияхтобшудаеро боло кашид. Об андаке шурмаза будааст.

Шутурхоро хам об доданд. Шутурхо дархол дароз кашиданд.

Рохбалад гирдогирди буттахоро давр зада, хаспорахои хушкидаро чамъ овард ва гулхан афрухт. Гармии оташи саксавул баланд будааст, ки об зуд ба чуш омад. Рохбалад аз хурчин нон баровард.

 • Тановул мекунему хоб меравем, – гуфт у. – Понздах фарсахи рохро тай намудем. Ин рохи кухна! Кайхост, ки бо ин рох рафтуо намекунанд. Аммо чоххо хануз барчоянд. Кай онхоро кофтаанд, ки кофтааст – инро факат Парвардгор медонад…

Масехи таквими нучумро бароварда, онро варак зад ва як су гузошт.

 • Мувофики ин таквим рузхои умри ман башуморанд, – гуфт у, – зеро дар ин ду руз такдири ман аз ситораи Алтайр вобастагй дорад. Ин ситора нишонаи ачали ман аст.
 • Хамаи ин сафсатта, бофтаи хаёли одамони чохил! – гуфт Абуалй. Масехй чизе намегуфт.

Вакте ки тасфи хаво нишаст, онхо шутурхоро бархезонда, давоми рошонро пеш гирифтанд. Аввал шамолро хис накарданд, зеро аз пушти мевазид. Аммо баъдтар рохбалад ташвишомез ба пасу пеш нигаристан гирифт.

 • Туфон! Хозир туфон бармехезад! – гуфт рохбалад.

Онхо ба илоче фурсати худро ба руйи регзор партофтан ва шутурхоро хобондан ёфтанд. Барои фуровардани бори шутурхо аллакай фурсат намонда буд.

Пардаи гафсу тираи чангу губор ба онхо наздик меомад. Вай руйи Офтобро панах намуд ва хама чоро торикй фаро гирифт. Дар карибишон ир аз буттахои бекуввату махине панохохи дигаре набуд. Чо, ки панох бурда буданд, чойи шамолнорас, аммо сокиту дахшатоваре буд. Шамол торафт наздиктар меомад. Ва, нихоят, даррасида, ба сару руйи онхо хамла овард, чашмхояшонро куру гшояшонро кар намуд. Абуалй худро ба танаи шутур чафс кард. Регпорахо ба гушу бинй даромада, хеч илочи нафасгирй намедоданд.

Шамол ба хамон тарзе, ки якбора бархоста буд, якбора фуру нишаст.

Вакте ки Абуалй сарашро бардошт, аллакай дар осмони тираву тор ситорахо нурафшонй мекарданд. Дар пахлуи вай пирамард Масехй ва рохбалад хам аз регзор сар бардоштанд.

Якеи шутурхо набуд. Боз хамон шутуре, ки захираи асосии обу озукаро мекашонд!

Масехи барои нигахбонии шутури Абуаливу худаш истод. Рохбаладу Абуали ба чустучуйи шутури гумшуда баромаданд. Онхо гирду атроф, хар як пастиву баланди, хар як сиёхиро бодиккат аз назар мегузаронданд, бо овози баланд садо дармедоданд. Аммо аз шутур ному нишоне набуд!

 • Аввал он дар пахлуи ман буд, – гуфт рохбалад. – Баъд, гуё, чин бурдаш! Як машки пуроб хамрохи мо монд, – тасалло медод у. – Хайр, боке надорад, хангоми рафтан аз як чох то чохи дигар онро пур кардан мегирем.

Аввал рохбалад пеш-пеш мерафту Масехиву Абуали аз акиби у. Баъдтар рохбалад ба шутур нишасту Абуали пиёда шуд.

Субх дамидан дошт.

 • Бояд дар хамин наздикихо чохе бошад, – гуфт рохбалад.

Онхо хеле пештар рафтанд. Вале аз чох дараке набуд.

 • Чох бояд ана дар хамин чойхо мебуд, – дар тааччуб афтод рохбалад. Вай Абуаливу Масехиро гузошта, худ ба тарафи баромадгохи Офтоб рохи шуд.

Рохбалад зуд баргашт.

 • Чохе нест! – гуфт у парешонхолона.

Хамаашон якчоя ба тарафи гарб рафтанд, аммо дар он тараф хам чохе дида намешуд.

Сипас бо рохи омадаашон акиб баргаштанд. Дар хеч чой аз чох осоре набуд!

Офтоб аллакай ба миёначойи осмон омада, хаворо хуб метафсонд.

Онхо назди буттаи урёне нишаста, аз машки яккаву ягонаашон об нушиданд.

Масехи аз чи бошад, ки боз ба варакгардони чадвали ситорахо шуруъ намуд.

 • Ман иштибох кардаам, – гуфт у иричашмдошт, – мувофики чадвал рузхои ситораи Алтайр баъди як хафта фаро мерасанд.
 • Акаллан, хамин дафъа ахтаршиносй пешиии хаккони менамуд, дарди бахайре буд, – писханде зада гуфт Абуалй.

Нон реголуд шуда буд. Хамчу сухони асаб дар зери дандонхо гичиррос мезад. Хурдании дигаре набуд.

Даме, ки хаво нихоят гарм шуд, пирамард Масехй хамрохонашро барои яккултй об нушидан даъват намуд.

 • Ташаккур, ман намехохам, – гуфт Абуалй дахони хушкидаашро базур кушода, – шумо нши чон фармоед, устод!

Масехй хам нанушид.

Агар об фаровон бошад, кас он кадар майли ншидан намекунад. Алхол фикри набудани об аз сархо дур рафтан намехост ва пеши хамаи фикрхои дигарро гирифта буд.

Шабона боз ба рох даромаданд. Акнун ба ситорахо назар карда, тахминан тарафи чануб рох мепаймуданд. Дар интихои биёбон бояд шахри Чурчон ва ё, умуман, ягон шахри дигаре вокеъ гардида бошад. Инаш он кадар мухим нест, факат бигзор ягон шахр ё деха ва ё чуйборе бошад. Бигзор як хона ё буттае бошад, аммо хатман бояд ягон чох дошта бошад, об дошта бошад.

Масехй базур дар болои шутур истода, хирросзанон нафас мекашид.

Абуалй мачбуран уро чанд култ об нушонд.

Об мададе накард.

 • Бехуда масраф накунед, – гуфт Масехй, – об минбаъд ба шумоён зарур мешавад.

Абуалй хост, ки уро бо ягон сухани рухафзое чавоб гардонад ва шод кунад, аммо аз халки хушкида танхо чанд овози хирросй бароварда тавонисту бас.

Рузи дигар аллакай Масехй аз чой хеста наметавонист.

Сипас ба хазёнгуй даромад. Гохо ба худ омада, барои фахмотар гап задан илоче ёфтанй мешуд ва изхори хохиш менамуд, ки уро дар хамин чо ба холи худаш гузошта бираванд. Онхо бояд фурсату куввати бокимодаро аз даст надода пеш раванд, аммо вай дигар ба хеч кучо рафта наметавонад.

Абуалй ноилоч дастонашро болои хам гузошта, хомушона дар пахлуи Масехй менишаст. Дар ин маврид ягон дорую даво мадад расонда наметавонист. Эхсоси нотавониву бемуттакой холати аз хама дахшатовартарин аст. Алалхусус, хангоме ки дар пахлуят инсоне чон меканаду барои сабук кардани дарду ранчи у илоче надорй.

…Абуаливу рохбалад часади Масехии тарки оламгуфтаро дар каъри регзор дафн намуданд, то кафторхои лошахор онро бароварда пора насозанд.

Баъди як руз онхо шутури дувумиро хам гум карданд. Эхтимол шутур дар хамон наздикихо бошад, аммо дар онхо мадори чустучу бокй намонда буд. Бинобар ин, рохашонро ба самти чануб идома додан гирифтанд.

Акнун Абуалй пеш-пеш мерафту рохбалад аз бари у бо азобу машаккате кадам мениход. Хар ду ягона шутури бокимондаро дошта-дошта пеш мерафтанд.

Хангоми гуруби Офтоб аз чониби уфук се чуссаи бузурге намудор шуд, ки дутояш чуссаи одамй буд. Он ду чусса хам чуссаи шутурро дошта-дошта, суйи инхо мешитофтанд. Рохбалад аз пой афтоду чашмонашро пушид. Якеи он чуссахо хам дар они вохид ба зону зад.

 • Худо ин арвохро фиристодааст, ки чони моро ситонанд, – пичиррос мезад рохбалад. – Ман хис мекунам, ки хозир чон аз танам чудо шуда истодааст.
 • Бархез, ин шабахи биёбонист! Ман дар ин хусус аз сайёхон наклхои зиёде шунидаам! – гуфт Абуалй.

Вале рохбалад аллакай чизеро дарк намекард. Факат суханони берабтеро гурунгурунг ба забон меоварду бас.

 • Намозро кам мехондам, – зери лаб гур-гур мекард у, – шукру каноат намекардам…
 • Бархез! – гуфта Абуалй уро каме такон дод, аммо кариб буд, ки худаш аз ояти бемадорй аз пой фитад.

Онхо боз ба рохпаймой даромаданд. Рохбалад аллакай худро, зохиран, дар осмони хафтум медид, ки зери лаб таъбиротеро канда-канда гуфтан мегирифт.

 • Ох, падарчонам! – пичиррос мезад рохбалад. – Вах, чй кадар овози хушу гуворо доранд ин хуру парихо! Вах, чи буйи муаттаре!

Рохбалад аз пахлуи шутур дошта-дошта бехолу бемадорона кадам мезад, аз ин тараф ба он тараф мекалавид ва чашмонашро пушида, хамон пичир-пичир мекард.

Ногахон изи пойи шутурро диданд. «Ягон каси дигар хам аз ин биёбон гузаштааст», – аз фикр гузаронд Абуалй.

Шутур аз ин рох ким-кайхо гузашта рафта буд. Атрофро заминхои кишт фаро гирифта буданд, лекин Абуалй инро хам ба зудй пай набурд.

Рохбалад аз пичирросзанй бозмонд. «Гап зада истоданаш бехтар буд, – андешид Абуалй, – тахти садои у кадам задан осонтар аст».

Баъд аз хаёл гузаронд: «Агар боз чанд кадами дигар гузорам, аз пой мефитам».

Шутур аз гаштан бозистод.

Дар рубаруйи онхо хонае меистод. Дар пахлуи он деворхои калъа шуълахои Махтобро инъикос менамуданд.

Абуалй ба хона наздик омад ва ба дари он такя зада истод, зеро дигар мадори даст бардоштану куфтани дарро надошт.

Ин чо шахри Абевард буд.

Субх, тамоми руз ва шаби дароз Абуалй дар хонаи торике мехобид.

Дар пахлуяш рохбалад хам дароз кашида буд.

Баъзан онхо аз хоб бедор шуда, пиёлаи оберо, ки касе дар пахлуяшон гузошта буд, меншиданд ва боз аз ш мерафтанд.

Баъдтар Абуалй фахмид, ки онхоро пирамарди фартути харобае нигохубин мекунад. Абуалй чашмонашро бодиккат бар у духт, аммо рангу руяшро дида наметавонист.

Окибат, субвдам, баъди ду руз, онхо аз чой бархоста, чор тарафро аз назар гузаронданд.

Шутур онхоро ба худи дарвозаи шахр оварда буд. Дар кулбачаи шафати дарвоза марди мучаррад – посбони кабристон зиндагй мекард.

 • Хам падару хам бобои ман посбони кабристон буданд, – накл менамуд он мард, – аммо ба Худо бовар надоштанд. Ман хам бовар надорам…

Рохбалад аз шунидани чунин гапхо кару гунг мешуд. Баъди чунин сарсониву саргардонихо хам панч вакт намозашро тарк намекард.

 • Хеч гуна хаёти ондунёй вучуд надорад, – механдид кабристонбон. – Хамаи онхо дар хамин чо хуфтаанд!

Барои он ки чунин суханони гочу аблахонаро нашунавад, рохбалад аз хонача баромада дур рафт.

 • Пас, шумо ба чй бовар доред? – мепурсид Абуалй.
 • Ман ба инсон бовар дорам! Худо ёрй намерасонад, лекин одам ба одам хамеша дасти ёрй дароз мекунад. Агар касе ёрй нарасонад, маълум мешавад, ки хайвон аст, на инсон!

Кабристонбон шабонгохон норозиёна гур-гур мекард:

 • Имруз боз як касро гуронданд. Пештар ба тарзи дигаре мегуронданд: муддати дурударозе чойи кабр интихоб менамуданд, то мархум хушку гарм бихобад. Аммо имруз чукурие кофта, ба даруни об бошад хам, мурдаро мепартоянд. Не-е, замона дигар шудааст! – ох мекашид кабристонбон.

Дар муддати чанд руз Абуаливу рохбалад кувват гирифтанд. Аз Абевард чониби Хоразм корвони бузургеро мучаххаз менамуданд. Рохбалад карор дод, ки ба ин корвон хамрох шаванд.

 • Бори охирин аз биёбон гузар мекунам, – мегуфт у. – Минбаъд сартарош мешавам, дигар аз рохи масчиду хона кадаме берун наменихам!

Чурчон дуртар аз ин чо, дар тарафи гарб вокеъ гардида буд. Кабристонбон барои киро кардани шутуре аз корвоне, ки ба тарафи гарб мерафт, ёрй расонд ва Абуалй ба рох даромад.

Хамрохи рохбалад Абуалй ба Хоразм се мактуб фиристод. Яке – бо арзи ташаккуру миннатдорй ва тасвири саргардонихо ба вазир, дигаре – ба Берунй, савумй – ба Ширин.

 • Агар ба корвон хамла кунанд, ту хатман ин номахоро пора-пора карда, ба шамол сар дех! – хохиш мекард Абуалй.

Рохбалад одами тамоман тарсуе шуда буд. Рузе чанд савораеро дида, гумон кард, ки худи хозир онхо хамла мекунанд ва дар як он номахоро пора-пора карда партофт.

Вале саворахо одамони тамоман безарар буданд.

Абуали дар ин бора чизеро намедонист. Аллакай ба рох даромада буд.

Дар борамон

Инчунин кобед

sddefault

БЕУНВОН (Без заглавия) Киссаи А.П. Чехов

Дар асри V низ, чун холо, офтоб хар сахар тулуъ ва хар шом гуруб мекард. …

222222222222222