Главная / Гуногун

Гуногун

Афсонаи Себ

afsonai-seb

Дар канори рох як дарахти себ комат афрохта буд. Писараке дар сояи дарахти себ нишаст, то ин ки аз офтоби сузон панох барад. Дарахт шохашро афшонду як дона себ афканд. Писар хурсанд шуд. Себро хурд. Ачаб ширину хуштаъм буд он! – Рахмат ба ту, дарахти мехрубон! Ба некиат неки карданиам. …

Муфассал »

Афсонаи Корд

kord

Буд-набуд, дар шахри Самарканд як корд буд. Кордро аз пулоди хакики сохта буданд. Дастааш мисли дастаи шамшер афсу калон буд. Вакте ки кордро ба дукон бурданд, харидорон бисёр таъ- риф карданд. Корд “Ман зур будаам!” – гуфта, масту магрур шуд ва аз рафи дукон чахида ба сахи он фаромаду аз …

Муфассал »

Агар пурсанд, ки тахорат (поки)-и ботин кадом аст?

чавоб бигу, ки:  пок сохтани дил аст аз галлу гаш ва хасаду кина; пок сохтани забон аст аз дуругу гайбат ва суханчиниву тухмат; пок сохтани шикам аст аз харом хурдан; пок сохтани тан аст аз харом пушидан; пок доштан аст зохири худро; пок доштан аст сари худро аз хавову хавас.

Муфассал »

БЕУНВОН (Без заглавия) Киссаи А.П. Чехов

sddefault

Дар асри V низ, чун холо, офтоб хар сахар тулуъ ва хар шом гуруб мекард. Субх, вакте ки нурхои аввалини хуршед руи катрахои шабнамро мебусид, замин чон мегирифт, хаво аз садохои суруромез, хаячонангез, умедбахш пур мешуд, шомгох бошад, худи хамин замин ором мегардиду ба каъри торики фуру мерафт. Руз ба …

Муфассал »

Муму – Киссаи Иван Сергеевич Тургенев

mumu-

Дар яке аз кучахои хошияи Маскав дар бинои хокистарие, ки сутунхои сафед, болохона ва пешайвоне дошт, айёме ашрофзани бева дар халкаи хидматгузорони зиёдаш зиндаги мекард. Бачахояш дар Петербург вазифаи расми доштанду духтархояш ба шавхар баромада буданд. Ашрофзан гох-гохе ба сафар мебаромад ва даврони охири зиндагии у дар гурбат, чудои ва …

Муфассал »

Абуали Ибни Сино ки буд? – китоб дар бораи таърихи ин табиб!

Hide-and-seek

ХАКИМИ БУЗУРГ Хазор сол мукаддам дар Бухорои Шариф марди нобигае бо номи Абуали Хусайн ибни Абдуллох ибни Хасан ибни Али ибни Сино хаёт ба сар мебурд. Ин номи тулонй монанди номхои дигари шаркии онруза ба назар ачиб намояд хам, дар таркиби он чузъи иримукаррарие нест. Андаке баъдтар маънои ном равшан …

Муфассал »

Фарчоми зиндагии Абуалии ибни Сино

sina-2

Рахорах бародарон сарсониву саргардонихои худро ба хамдигар хикоя мекарданд. Махмуд аз Бухоро ба Гурганч омада, дар рохи чустучуйи Ширин ба дарбори Хоразмшох афтод. Беруни, Хаммори табиб ва Аррок аллакай ба рохи тарафи султон баромада буданд. Одамони вазир Сухайли ба Махмуд гуфтанд, ки Абуалиро дар Чурчон аз дарбори амир Кобус бояд чуст. …

Муфассал »

Зиндагии Абуалии Сино шахри Хамадон

sino

РУЧУИ ЧОРУМ Таърихи пайдоиши шахри Хамадон дар зулмоти хазорсолахо нопадид мегардад. Хамадоние, ки як замон Экботон номида шудани Хамадонро медониста бошад, ба кудрат дарёфт мешавад. Шахри Экботон пойтахти мамлакати бузурги Мидиён буд. Шох Дорои Аввал аробасавор дар ин шахри асосии худ бисёр сайругашт мекард. Искандари машхур – сипахсолори беназири макдуни …

Муфассал »

Хаёти Абуалии Сино дар Урганч (Ургенч)

avizena

РУЧУИ САВУМ Имруз аз харитахои чугрофй Бухороро пайдо намудан осон корест. Вале Гурганчро ёфтан андаке душвортар аст. Баъди истилои Чингизхон Гурганчро Урганч меномидагй шуданд. Шахри мазкур борхо вайрону валангор шуда, хонахояш беодам мондаанд. Холо начандон дуртар аз он чое, ки Гурганч вокеъ гардида буд, шахри Хева чой гирифтааст. Хозир аз …

Муфассал »

Саргардонии Абуали Сино

avicena

Баъди ду-се фарсах биебон огоз мешуд. Фарсахи маъмулй ба рохи яксоатаи шутур баробар аст. Вале имшаб онхо як фарсахро дар муддати ним соат тай намуданд. Дар токи осмони нопайдоканори зулмонй мохи нав медурахшид, ситорахо базур-базур милтиррос мезаданд. Онон бар дар бари якдигар рох, мепаймуданд, гохо ба регтеппахо мебаромаданду гохо мефуромаданд. …

Муфассал »