Главная / Маданият ва санъат

Маданият ва санъат

Орзуи модар – Хикоя

orzui-modAR

Сардор Рахдор дар “Орзуи модар” талоши як духтареро ба калам кашидааст, ки новобаста ба хурди ва хама мушкилихо бо писарбачахо ба кух мебарояд ва барои модари бемор сиёхалаф ва занбуруг меорад, то хаваси модар шиканад. Ин кушиш ва талоши духтар бори дигар исбот мекунад, ки новобаста ба чинс фарзанди хуб …

Муфассал »

Вазири ободкор – хикоя

vazir

Як шохи Форс аз вазираш хашмгин шуда, уро аз вазифа озод кард ва гуфт: – Барои худ чоеро интихоб кун, ки ба ту дихам. Он Ч0 бо ахли хонаво- даат зиндаги ба сар бари. Вазир гуфт: – Ба ман чизе лозим нест. Чойи обод хам намехохам. Агар лутф кунед, ба …

Муфассал »

Каштанка – хикоя аз А.П. Чехов

kashtannka

РАФТОРИ НОЧО Сагчаи зарду малларанги дурага, ки фуки рубохмонанд дошт, дар рохи пиёдагарде ин тарафу он тараф метохт ва бекаророна ба атроф назар меафганд. Баъзан меистоду нолишкунон аввал як пойи хунукхурдааш ва баъд пойи дигарашро бардошта, ба хотир оварданй мешуд, ки чй гуна у метавонист рохгум бизанад? Хуб дар хотир …

Муфассал »

Пири берахм – хикоя аз Кароматуллохи Мирзо

pir

Додои Баходур ба охури говхо коху кунчора андохт, ба гусфандон алаф дод. Турбаи чавро аз руйи пешайвон бардошта, ба тарафи собот рафтани буд, вале чи фикре ба сараш омад, ки аз рохаш гашт. – Очаи Баходур! – хамсарашро, ки дар хона дар бухори ангишт меандохт, чег зад. Баходур хам телпакашро …

Муфассал »

ФАРИДУДДИНИ АТТОР

puR9rBLnC00

Хафт шахри ишкро Аттор гашт, Мо хануз андар хами як чаем. Мавлонои Руми Фаридаддин ибни Мухаммад ибни Иброхим Аттор ибни Исхоки Нишопурй яке аз устодони машхури ахлок ва намояндаи адабиёти ахли тасаввуф буда, аз худ мероси сершумори тарбиявию ахлокй бокй гузоштааст: нусхаи «Ихвон-ус-сафо», «Чохир-уз-зот», <<Мазохир-ул-ачоиб», «Уштурнома», «Абирнома», «Асрорнома», «Мантик-ут- тайр», …

Муфассал »

НУШЕРВОНИ ОДИЛ ВА БУЗУРГМЕХРИ ВАЗИР

images-2

Нушервон-Хусрави Анушервон – шоханшохи сулолаи Сосониён, мулаккаб ба Додгар, ки бистуякумин шохи сосони буда, солхои 531-579 хукумат рондааст, дар адабиёти бадеи (пахдави, асрхои миёнаи форсу точик) хамчун шохи одилу раъиятпарвар ва окил машхур гардидааст. Асархои оид ба дини зардушти, ки ба забони пахлавй (форсии миёна) иншо шудаанд, номи уро ба …

Муфассал »

Лукмони Хаким

images-1

«Сухан аз дахони Лукмон хуш аст». (Аз халк,) Дар офаридахои халк, сарчашмахои илмию таърихи ва адаби симои номварони таърихи, вокеи ва хаёли дучор меоянд, ки эшон бо амали хайр ё шарр шухрат ёфта, то рузгори муосир расидаанд. Чунончи, Нушервони Одил, Бузургмехр Намруд, Шаддод, Яъкуб, Юсуф, Нух, Искандар, Корун, Хотами Той …

Муфассал »

Пандномаи Лукмони Хаким

Socrates_Address_by_

«Агар куввахои бадан бар акл голиб оянд, мувозинати инкишофи табиату ниходи инсон вайрон мешавад. Бинобар ин хайрияти олии рух дар мувозинати аклу чисм аст. Агар чисм солим бошад, рух низ саломат аст». Абуали ибни Сино Эй азизам, бидон, ки зарари мучомаат[1] [2] ин аст: Аммо он чи мучомаатро зарар расонад …

Муфассал »

Ахлок чист?

axloq

Ахлок яке аз шаклхои шуури чамъияти ва ходисаи таърихи, мачмуи коидахои рафтори таърихии ташаккулёфтаи мардум мебошад, ки тачрибаи чандинасраи муносибатхои инсониро фаро мегирад. Мазмун ва роху равиши ахлокро шароити моддии чомеа муайян карда, онро ба майдон меорад, мухофизат мекунад ва таракки медихад. Хулк муносибати одамро ба одам, чамъият ва оила …

Муфассал »

Абулкосим Фирдавси -Шохнома (хамосаи миллии мардумони Ориёи)

images

Шохнома – хамосаи миллии мардумони Ориёи , ки Абулкосим Фирдавси онро солхои 970-1005 дар муддати 30-35 сол навиштааст. Хамоса  аз 60 хазор байт (120 хазор мисраъ) иборат аст ва бузургтарин хамосаи  чахон, ба хисоб меравад. Фирдавси асари худро дар замоне навишт, ки  давлати бузург ва муттамаркизи точикон – Сомониён гирифтори …

Муфассал »