Хабархои охирин

Муошират, фаъолияти нутки ва гайринуткии шахс

Bez-nazvaniya-29

Яке аз сохахои асосии ташаккул ва зухуроти хусуси- ятхои                                     психикии  шахс муошират ба шумор мера- вад. Муошират шарти мухими ичтимоишавии одам, тала- боти хамешагию зарурии уст. Дар муносибатхои гуно- гунранги одам бо олам муносибати у бо атрофиён ва чомеа нисбатан мухимтар дониста мешавад. Ин муноси- батхо дар раванди муошират амали …

Муфассал »

Намудхои муошират

Bez-nazvaniya-30

Вобаста ба воситахои пешба- рандаи муошират, муоширати шифохи (калимаги) ва гай- ришифохи (гайрикалимаги) ва вобаста ба хусусият ва ха- рактери муошират, муоширати расми (кори) ва гайрирас- ми (дуняви, маиши)-ро аз хам фарк мекунанд. Муоширате, ки бо ёрии калимахо амали мегардад, муоширати шифохи – калимаги номида мешавад. Муоширате, ки бо ёрии …

Муфассал »

Муносибати байнихамдигарии одамон

Bez-nazvaniya-31

Гайр аз дастуру тартиботи ичтимои ба психология ва рафтори одамон муноси- бати байнихамдигарии онхо таъсири калон мерасонад. Ин муносибатхо хело мураккабу гуногун буда, ба намудхои зерин чудо мешаванд: шахси ва кори, расми ва гайрирас- ми, баробар ва нобаробар, ратсионали (окилона) ва эмот- сионали. Муносибати шахси гуфта муносибатеро меноманд, ки байни …

Муфассал »

Сохти гуруххои хурд

Bez-nazvaniya-27

Зери мафхуми сохти гурухи хурд, сохт ва хусусиятхои мавчудаи му- носибатхои байнихамдигарии аъзо- ёни он дар назар дошта мешавад. Дар навбати худ сохт ва муносибатхои байнихам- дигарии аъзоёни гурух бо мафхумхои зерин тавсиф дода мешаванд: композитсия, роххои алокабаркароркуни, тар- киб ва таксими накшхо, намудхои вазифахои гурух, сар- вари ва муносибатхои …

Муфассал »

Ташаккул ва инкишофи гурух хамчун коллектив

Bez-nazvaniya-28

Аз тахлилхои психологии дар боло кардашуда доир ба гурух хамчун коллектив бармеояд, ки хар кадаре, ки гурух ба нуктаи олии тараки- ёти худ наздик шавад, хамон кадар барои хар як аъзои худ шароити мусоид фарохам меоварад ва хамон кадар мухи- ти солими психологиро барпо месозад. Гурух дар асоси чунин тарзи тараккиёт охиста- …

Муфассал »