Home / Ilm / Manobe va sarchashmaho

Manobe va sarchashmaho

Abdulloh ibni Abdurrahmoni Dorimii Samarqandi, Sunani Dorimi. –
Qohira: Dorul hadis, 2000.
2 .Abdulhamid Mahmud Tahmoz, Alfikhul-islomy fi savbihil-chadid. – Di-
mishq: Doru-l-qalam, 1430 h. (2009 m.).
3 .Abdusharifi Boqizoda, Fiqhi islomi bar asosi mazhabi hanafy. – Dushan-
be: Nashriyoti «Sifat», 2006.
4 .Abuabdull0h Ahmad ibni Hanbali SHayboni, Musnadi imom Ahmad. – Riyoz:
Baytul afkor addavliya, 1998.
5 .Abuabdull0h Molik ibni Anasi Asbahy, Muvattai imom Molik (ba rivoya-
ti imom Muhammad). – Beyrut: Doru-l-kutubi-l-ilmiya, 1979.
6 .Abuabdull0h Molik ibni Anasi Asbahy, Mudavvanai Kubro. – Beyrut: Do-
ru sodir.
7 .Abuabdull0h Muhammad ibni Abdulloh maruf ba Hatibi Tabrezi, Mish-
kotul-masobeh. – Beyrut: SHirkati Dori Arqam, 1417 h. (1996 m.).
8 .Abuabdull0h Muhammad ibni Abdulloh Hokimi Nishopuri, Mustadraki
Hokim. – Beyrut: Dorul marifat, 2006.
9 .Abuabdull0h Muhammad ibni Ismoili Bukhori, Adabi mufrad. – Beyrut:
Almaktabatu-l-asriya. 1427 h. (2006 m.).
10 .Abuabdulloh Muhammad ibni Ismoili Bukhori, Sahehi Bukhori. – Beyrut:
Dorulmarifat, 2004.
11 .Abuabdulloh Muhammad ibni Hasani SHayboni, Kitobi Al-asl (maruf
ba Mabsut). – Beyrut: Olamu-l-kitob, 1410 h. (1990 m.).
12 .Abuabdulloh Muhammad ibni Hasani SHayboni, Kitobi Alhujjatu alo
ahli-l-Madina. – Beyrut: Olamu-l-kitob, 1427 h. (2006 m.).
13 .Abuabdulloh Muhammad ibni Hasani SHayboni, CHomeul-kabir. – Beyrut:
Doru-l-kutubi-l-ilmiya, 1421 h. (2000 m.).
14 .Abuabdulloh Muhammad ibni YAzid ibni Mojai Qazviny, Sunani Ibni
Mo٩a. – Beyrut: Doru ehyoi atturosi-l-arabi, 2000.
15 .Abuabdurrahm0n Ahmad ibni SHuaybi Nasoy, Sunani Kubroi Nasoy. –
Beyrut: Doru-l-kutubi-l-ilmiya, 1411 h. (1991).
16 .Abuabdurrahm0n Ahmad ibni SHuaybi Nasoy, Sunani Nasoy. – Beyrut:
Dorulmarifat, 2007.
17 . Abuabdurrahmon Holid ibni Husayn ibni Abdurrahmon, Hamnishini tu dar
Ramazon. – Riyoz, 2002.
18 .Abubakr Abdulloh ibni Muhammad ibni Abushshaybai Kufy, Musannafi
Ibni Abushshayba. – Riyoz: Maktabatu-r-rushd, 1409 h. (1989).
19 .Abubakr Abdurrazzoq ibni Humom ibni Nofei Sanony, Musannafi Ab-
durrazzoq. – Beyrut: Doru ehyo a-t-turosi-l-araby, 1423 h. (2002 m.).
20 .Abubakr Ahmad ibni Husayn ibni Aly ibni Abdulloh ibni Musoi Bayha-
qy, Sunani Kubroi Bayhaqy. – Beyrut: Dorulfikr, 2005.
21 .Abubakr Ahmad ibni Husayn ibni Aly ibni Abdulloh ibni Musoi Bayha-
qy, SHuabulimoni Bayhaqy. – Beyrut: Dorul-kutubil-ilmiya, 1410 h. (1990). 
22 .Abubakr Muhammad ibni Ishoq ibni Huzaymai Sulamii Nishopuri ma-
ruf ba Ibni Huzayma, Sahehi Ibni Huzayma. – Beyrut: Almaktabu-l-islo-
mi, 1412 h. (1992 m.).
23 .Abudovud Sulaymon ibni Ashasi Sijistony, Sunani Abudovud. – Beyrut:
Dorulfikr, 2005.
24 .Abuiso Muhammad ibni Isoi Tirmizi, Sunani Tirmizi. – Beyrut: Dorul-
marifat, 2002.
25 .Abulqosim Sulaymon ibni Ahmad ibni Ayyubi Tabaroni,
Almujamulavsat. – Qohira: Dorul haramayn, 1415 h. (1993).
26 .Abulqosim Sulaymon ibni Ahmad ibni Ayyubi Tabaroni, Almujamulka-
bir. – Mavsil: Maktabatul ulumi val hikam, 1404 h. (1984).
27 .Abulqosim Sulaymon ibni Ahmad ibni Ayyubi Tabaroni, Almujamussa-
gir. – Beyrut: Almaktabul islomi, 1405 h. (1985).
28 .Abulhasan Ali ibni Umari Doraqutny, Sunani Doraqutny. – Beyrut: Do-
rulmarifat, 1966.
29 .Abulhusayn Ahmad ibni Muhammad ibni Ahmadi Bagdodii Qudury, Mukh-
tasari Qudury. – Karochy: Maktabatul bushro, 1429 h. (2008).
30 .Abulhusayn Muslim ibni Hajjoj ibni Muslimi Qushayrii Nishopury,
Sahehi Muslim. – Beyrut: Dorulmarifat, 2004.
31 .Abulfazl Ahmad ibni Aly ibni Ahmad ibni Muhammad ibni Hajari As-
qalony, Fathulbory sharhi «Sahehi Bukhory». – Beyrut: Dorulfikr, 1993.
32 .Abulfido Ismoil ibni Umar ibni Kasiri Dimishqy, Tafsiri Ibni Ka-
sir. – Qohira: Dorul fajr li-t-turos, 1422h. (2002 m.).
33 . Abujafar Muhammad ibni CHariri Tabary. Tafsiri CHomeul-bayon an
tavili oyil Quron maruf ba Tafsiri Tabary (tahqiqi Ahmad Muham-
mad SHokir). – Beyrut: Muassisai Risolat, 1420 h. (2000 m.). Nuskhai elek-
tronii on dar maktabai shomila.
34 .Abuhotim Muhammad ibni Hibbon ibni Ahmad ibni Hibboni Tamimii
Busty, Sahehi Ibni Hibbon. – Beyrut: Baytu-l-afkor a-d-davliya, 2004.
35 .Abuyalo Ahmad ibni Aly ibni Musannoi Mavsily, Musnadi Abuyalo. –
Dimishq: Dorul mamun litturos, 1404 h. (1984).
36 .Aly ibni Noyifi SHuhud, Mavsuai Ad-din an-nasiha. – 1427 h. (2006 m.), be
zikri joi chop. Nuskhai elektronii on dar maktabai shomila.
37 .Alloma Aliakbari Dehkhudo, Lugatnomai Dehkhudo (Nuskhai elektronii on).
– Tehron: Intishoroti Donishgohi Tehron, rivoyati chahorum.
38 . Alloma Muhammadamin ibni Umar ibni Abdulaziz, Raddu-l-muhtor ma-
ruf ba Hoshiyai Ibni Obidi. – Beyrut: Doru ehyoi atturosil araby, 1998.
39 .Alloma Mufty Hudonazari Qanbarzihy, Mahudu-l-fatovo (Fatovoi Doru-
l-ulumi Zohidon). – Zohidon: Intishoroti Siddiqy, 1383 sh. (2005 m.).
40 .Almavsuatul fikhiyatul kuvaytiya. – Kuvayt, 2005.
41 .Almunjid fillugati val-alom. – Beyrut: Doru-l-mashriq, 2002.
42 .Almunjid fi-l-lugati-l-arabiyati-l-muosira. – Beyrut: Doru-l-mashriq,
2001.
43 .Alouddin Abubakr ibni Masudi Kosony, Badoeu-s-sanoe fy tartibi-
sh-sharoe. Beyrut: Doru ehyoi atturosil araby, 1997.
44 .Ahmadi Donishgar, Farhangi luoti forsii navin. – Tehron: Hofizi na- 
vin, 1381 sh.
45 .Atiya Muhammadsolim, Ramazoniyot mina-l-kitobi va-s-sunnat. – Madinai
munavvara: Maktabatu dori-t-turos, 1408 h. (1988 m.).
46 .Afif Abdulfattoh Tabbora, Ruhi dini islomi (tarchimai forsi, Abubak-
ri Hasanzoda). – Mashhad: Intishoroti Saqiz (Muhammady), 1375 sh. (1997).
47 . Burhonuddin Abulhasan Aly ibni Abubakr ibni Abduljalil ibni Halil
ibni Abubakri Faronii Marinony, Hidoya sharhi «Bidoyatul mubtady».
– Karochy: Maktabatul bushro, 1427 h. (2006).
48 . Gulomhusayn Sadrii Afshor (va digaron), Farhangi muosiri forsy. –
Tehron: Farhanegi muosir, 1383 sh. (2005 m.).
49 . Doktor Abdulkarim Zaydon, Almufassal fy ahkomil marati val baytil
muslim. – Beyrut: Muassisai risolat, 1997.
50 . Doktor Abdulhalim Avis, Mavsuatul-fikhil-islomiyyil-muosir. – Al-
mansura: Doru-l-vafo, 1426 h. (2004 m.).
51 .Doktor Vahba Zuhayly, Alfikhul islomy va adillatuhu. – Dimishq: Do-
rulfikr, 1428 h. (2007).
52 . Doktor Mahmud Ibrohim, Ruza dar farhangi islomy. – Dubay: Matobeu-
l-bayon, 1405 h. (1985 m.).
53 . Doktor Muhammad Muin, Farhangi forsy. – Tehron: Muassisai intisho-
roti Amir Kabir, 1375 sh. (1996 m.).
54 .Imom Burhonuddin Abulmaoly Mahmud ibni Sadru-sh-shariat Tuddin
Ahmad ibni Sadri Kabir Abdulaziz ibni Mozai Bukhory, Almuhit-l-bur-
hony limasoili Al-mabsuti val-chomeayni va-s-siyari va-z-ziyodoti va-n-
navodiri va-l-fatovo va-l-voqeot mudallalatan bidaloilil-mutaqaddi-
mina. – Beyrut: Muassisai Nazeh Kurky, 1424 h. (2004 m.).
55 . Islam illyustrirovannaya ensiklopediya. – Moskva: Eksmo, 2011.
56 . Islam ensiklopedicheskiy slovar. – Moskva: Nauka, 1991.
57 . Kamoluddin ibni Abdulvohid ibni Abdulhamid maruf ba Ibni Humom,
Fathu-l-qadir. – Nuskhai elektronii on dar maktabai shomila.
58 . Qarorho va tavsiyahoi Majmai fikhi islomy. – Nuskhai elektronii on dar
maktabai shomila.
59 . Quroni karim.
60 . Mavlono Zafarahmad Usmonii Tahonavy, Eloussunan. – Beyrut: Doru-l-
kutubi-l-ilmiya, 1997.
61 . Mavlono SHarafuddini Bukhory, Ibtido mekunam. – Zohidon: intishoroti
Nadvy, 2004.
62 . Majallai buhusi islomy. Nuskhai elektronii on dar maktabai shomila.
63 . Markazi omuzishho va pajuhishho, Qomusi lugavy-ilmii duzabonai araby-
anglisy va anglisy-araby. – Beyrut: Doru-l-kutubi-l-ilmiya, 1425 h. (2004 m.).
64 . Misbohi munir – guzidai tafsiri Ibni Kasir (zeri nazari Safiyyur-
rahmon Muborakpury. – Riyoz: Doru-s-salom, 1423 h.
65 . Muhammad Abdulloh ibni Muslimi Bahlavy, Adillatul hanafiya minal
ahodisi annabaviya. – Dimishq: Dorul qalam, 2007.
66 . Muhammad ibni Abubakr ibni Ayyub ibni Sadi Zary maruf ba Ibni
Qayyimi CHavzy, Zodu-l-maod. – Beyrut: Muassisai Risolat, 1407 h. (1986 m.).
67 . Muhammad ibni Ahmad ibni Abuahmad maruf ba Alouddini Samarqandy, 
Tuhfatu-l-fuqaho. – Beyrut: Dorul fikr, 1422 h. (2002 m.).
68 . Muhammad ibni Mukrim ibni Manzuri Misri, Lisonu-l-arab. – Beyrut:
Doru Sodir.
69 . Muhammad Rajabi Somiroi, Ramazon dar tamadduni islomi. – Dimishq:
Doru-l-avoil, 2002. Nuskhai elektronii on dar maktabai shomila.
70 .Muhammad Fuod Abdulboqi, Almujamul-mufahras li alfozi-l-
Quronil-karim. – Qum: Manshuroti Zavil qurbo, 2005.
71 . Muhammadrajabi Somiroy, Ramazon dar farhangi islomy. – Dimishq, 2002.
72 . Mufty Gulomqodiri Numony, Tar٩ehu-r-ro٩eh bi-r-rivoyat fy masoili-
l-Hidoya maruf ba Alqavlu-r-ro٩eh.
73 . Nuruddin Aly ibni Abubakr ibni Sulaymoni Haysamy, Ma٩mau-z-zavoid
va manbau-l-favoid. – Beyrut: Doru-l-kutubi-l-ilmiya, 1422 h. (2001 m.).
74 .Habash Fathullohi Hafnovy, Rasuli Hudo (s) dar mohi Ramazon. – Iskan-
dariya, 1989.
75 .Hasan Holid (muftii Jumhurii Lubnon), Ahodisi Ramazon. – Beyrut: Al-
maktabu-l-islomy, 1403 h. (1983 m.).
76 .Husayn ibni Muhammad ibni Mufazzal maruf ba Rogibi Isfahony, Mu-
fradoti alfozil-Quron. – Qum: Intishoroti zavi-l-qurbo, 1425 h.
77 . Ozartoshi Ozarnush, Farhangi muosiri araby – forsy. – Tehron: Nashri
nay, 1386 sh.
78 . Sady Abuchayb, Alq0musu-l-fiqhy lugatan va istilohan. – Dimishq: Doru-
l-fikr, 1419 h. (1998 m.).
79 . Sovetskiy ensiklopedicheskiy slovar (zeri nazari A. M. Prokhorov). –
Moskva: Intishoroti «Sovetskaya ensiklopediya», 1980.
80 . Umar ibni Abdulaziz ibni Mozai Bukhory maruf ba Sadru-sh-shahid,
SHarhi CHomeussagir. Beyrut: Doru-l-kutubi-l-ilmiya, 1427 h. (2006 m.).
81 . Farhangi zaboni tojiky (zeri tahriri Muhammadchon SHuku-ry va diga-
ron). – Moskva: Intishoroti «Sovetskaya ensiklopediya», 1969.
82 . Farhangi mutavassiti Dehkhudo (zeri nazari Sayyid CHafari SHahidy. –
Tehron: Intishoroti Donishgohi Tehron, 1385 sh.
83 . Farhangi tafsirii zaboni tojiky (zeri nazari Sayfiddin Nazarzoda va
digaron). – Dushanbe: JMM «Kserokslend», 2008. 126.
84 . Farhangi forsy tojiky (zeri nazari Muhammadchon SHukury va digaron),
bargardon ba forsy Muhsini SHuchoy. – Tehron: Farhangi muosir, 1385 sh.
(2007 m.). Fiqhu-l-ibodot (hanafy).- Nuskhai on dar maktabai shomila.
85 . Harlampiy Karpovich Baranov, Arabsko-ruskiy slovar. – Moskva: Inti-
shoroti Russkiy yazik, 1985.
86 . SHaykhulislom Mavlono Muhammadtaqii Usmony, Masoil va ahkomi eti-
kof (tarchimai forsy, YOrmuhammadi Amro). – Intishoroti SHaykhulislom
Ahmadi Jom, 2001.

Dar boramon

Инчунин кобед

Bez-nazvaniya-27

Sokhti guruhhoi khurd

Zeri mafhumi sokhti guruhi khurd, sokht va khususiyathoi mavjudai mu- nosibathoi baynihamdigarii azo- yoni on …

222222222222222